Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EDI-MUN 2018-008 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES DE FERRO MERCAT LLEVANT

EDI-MUN 2018-008 Contracte de subministrament i instal·lació de barreres de ferro per el mercat de llevant.
El servei d' edificis està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de subministrament i instal·lació de barreres de ferro per el mercat de llevant i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: subministrament i instal·lació de barreres de ferro per el mercat de llevant retirant les 3 portes enrotllables existents, al dos accessos del mercat de llevant.
Tipus de contracte: subministrament
Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: oferta mes econòmica

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: s' ajunta descripció detallada de les barreres a realitzar amb descripció especifica del material a utilitzar, endemés se adjunta planós en detall de les barreres a realitzar
- Òrgan de contractació:Departament d' infraestructures i accesibilitat
- Pressupost màxim de licitació: 14.000 (IVA exclos)
- Termini de execució del contracte: 1 mes
- Lloc de prestació: mercat de llevant
- Responsable del contracte: Joan Company Pujades
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: pagament únic un cop realitzat el subministrament del material i la seva instal·lació

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Descripcció detallada del subministrament de les barreres
* Enreixat portal lateral 3,57 x 2,85

Fabricació, subministrament i muntatge de reixa de dues fulles per buit de 3,57 x
2,85 amb fixe superior de 3,57 x 0,45 fet amb quadradet massís de 12 x 12
presentat de cantell i separats 120mm , amb marc i pletines travesseres cada
0,60 m en alçada de pla de 40 x 8, inclosos marcportal en pla de 40 x 15
ancorat a obra mitjançant V.R. i resina epoxi, ferramenta, frontisses,travador per
pany de maleta (no inlcòs) i tapajuntes.


* Pintat enreixat portal lateral

Amb una mà d'imprimació i dues d'acabat


* Enreixat portal principal 2 x 3,76 x 2,85

Fabricació, subministrament i muntatge de dos cossos d'enreixat per buit de 3,76
x 2,85 cada unformats cada un d'ells per UN fixe superior de 3,76 x 0,45, DOS
fixes laterals de 0,96 x 2,40, unareixa de DUES fulles de 0,91 x 2,40, i UN marc
portal per cada cos, fabricat tot amb el mateixgust que el portal lateral.


* Pintat enreixat portal lateral

Amb una mà d'imprimació i dues d'acabat
3. Planells detallats de les barreres i la seva ubicació

El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 26 de novembre de 2018
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu jcompany@palma.es
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb Joan Company Pujades del servei de manteniment de edificis a través dels següents telèfons: 616440663
Palma, 12-09-2018
El responsable del contracte (Cap de Servei) Mari Pau Barceló Bennaser

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
1 mes

Òrgan contractació:
Departament d' infraestructures i accesibilitat

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/11/2018


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010