Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGISTICA 2018-008. Subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019

LOGISTICA 2018-008. Subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019
El servei de logística està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019 i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment i forma d'adjudicació:Contracte menor
- Criteris de puntuació: Únic criteri econòmic

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: Subministrament de 20 Tn de llenya mesclada (alzina, garrover, ametller...) per a torradors i fogueró per les festes de Sant Sebastià 2019.
- 5 Tones de llenya mesclada per a fogueró, a servir dia 19 de gener 2019 al matí, al lloc indicat per l'Ajuntament, presumiblement a la Plaça Major.
- 15 Tones de llenya mesclada per a torradors, a servir entre dia 2 i 9 de gener 2019, al magatzem municipal de Son Pacs, Camí dels Reis, 400.
- Òrgan de contractació: Departament d'infraestructures i accessibilitat.
- Pressupost màxim de licitació: 5.000 Euros (IVA inclòs)
- Termini de durada : 1 any
- Lloc de prestació: Son Pacs. Cami dels Reis,400 i Plaça Major.
- Responsable del contracte: Miquel Pou 971 76 48 00 ext. 5026
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: Certificació mensual en funció del subministrat
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 29 de novembre de 2018.
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu antoni.fons@palma.es
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de logística a través dels següents telèfons: 971764800.

Palma, a 02 de novembre de 2018
El responsable del contracte Cap de Servei
Bartomeu Amengual Oliver.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
1 any

Òrgan contractació:
Departament d'infraestructures i accessibilitat.

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/01/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010