Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació d'una assistència tècnica per al manteniment de l'aplicació web de participació Tufaspalma


Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'una assistència tècnica per al manteniment de l'aplicació web de participació Tufaspalma, basada en Consul, actualització de versions, programació informàtica, suport funcional i transferència de coneixement al personal municipal per a l'administració i gestió de l'aplicació , mitjançant CONTRACTE MENOR.


Termini de presentació de propostes
: Es poden presentar proposicions, adreçades a la Regidoria de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma i a qualsevol de les dependències a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquestes bases al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma.


Documentació a presentar: l'especificada al punt 9è dels esmentats requisits tècnics que s'adjunten al present decret.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/01/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010