Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2019-001 Estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dues plantes forjat del Casal Solleric

SOL.LICITUD D' OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor per l'estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dues plantes forjat del Casal Solleric i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dos forjats del Casal Solleric
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques per aquest estudi
- Òrgan de contractació: el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015
- Pressupost màxim de licitació: 7.800,00€
- Termini de durada: 1 mes
- Lloc de prestació: Casal Solleric. Passeig del Born, nº 27. Palma de Mallorca
- Responsable del contracte: Antonio Vadell Cifre
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Especificacions tècniques per l'estudi de la fusta de dos forjats del Casal Solleric
- El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 31 de gener de 2019
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del següent telèfon: 971764800.

Palma, 02/01/2019
El responsable del contracte
El Cap de Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria
Antonio Vadell Cifre

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
1 mes

Òrgan contractació:
el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/02/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010