Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2019-006 MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT EDIFICI C/ POSADA DE LLUC, 12

EIP 2019-006 MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT DE L'EDIFICI ENTRE MITJANERES DE POSADA DE LLUC, 12.

El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT DE L'EDIFICI ENTRE MITJANERES DE POSADA DE LLUC, 12. Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Mesures cautelars de seguretat de l'edifici entre mitjaneres del Carrer Posada de Lluc, 12.
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 10 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: es contenen en l'annex d'estat d'amidaments on queden explicades les feines a realitzar i les condicions tècniques de les mateixes.
- Òrgan de contractació: el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015
- Pressupost màxim de licitació: 5.471,55 €
- Termini de durada: 1 mes
- Lloc de prestació: Carrer Posada de Lluc, 12. Palma de Mallorca
- Responsables del contracte: Pau Estrany Planas - Miquel Moll Reynés
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació

Lloc i el termini de presentació de l'oferta :

- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

- Documents que s'annexen:

1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Estat d'amidaments de les feines proposades com a mesures cautelars.
3. Document informatiu de Seguretat i Salut.

- El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.

- El termini de presentació: fins al dia 25 d'abril de 2019 a les 14:00 hores. Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei d'Estudis i Projectes a través del següent telèfon: 971-764800

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
21/05/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010