Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Petició d'ofertes per a la contractació de so i llum per a cubrir el festival de cançons de la Mediterrànea


Contractació dels serveis de producció de so i llum i de logística per a cobrir les necessitats tècniques dels concerts programats al festival cançons de la mediterrània 2019, organitzat per la regidoria de cultura, patrimoni, memòria històrica i política lingüística de l'ajuntament de palma, i que es realitzarà els dies 11, 18 i 25 de juliol, i l'1 d'agost de 2019 a Ses Voltes.


PROCEDIMENT, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:


Per tal de garantir la transparencia i imparcialitat en la valoració i tria de les ofertes presentades, les ofertes s'han de presentar en sobre tancat, abans de les 14 h, a partir de 15 dies naturals des de l'endema de la seva publicació, de la següent manera:

    a) Formulari de necessitats tècniques (annex 1) degudament emplenat, sense cap identificació de cap tipus de l'empresa que el presenta (anónim), en un sobre blanc sense tancar, a fi que pugui ser revisat, marcat i registrat pel responsable del departament d'administració de I' Area de Cultura, receptor de la proposta.

   b) Oferta económica (factura proforma) per al conjunt de serveis objecte d'aquest contracte i la Declaració responsable del compliment dels requisits i dels de capacitat per a subscriure contractes (annex 2) degudament emplenada, en un segon sobre tancat.

  c) Lloc de presentació: Ajuntament de Palma, Negociat de Música i Arts Esceniques Carrer de l'Almudaina, 7A, 2n 07001 Palma

     Ref. SERVEIS DE PRODUCCIÓ DE SO I LLUM PER AL FESTIVAL CANÇONS DE LA MEDITERRÀNIA 2019

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/05/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010