Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci desistiment d'anterior procediment de contractació i obertura d'un nou període d'ofertes per a la contractació menor de demolició de construccions i infraestructures del poblat de son riera


El 30 d'abril de 2019 es va publicar en aquest perfil del contractant l'anunci per a la contractació menor d'obres de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del poblat de Son Riera.


Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es va detectar una errada material en la quantia determinada, en aquest anunci, com a preu màxim de licitació.


Per això, mitjançant el present anunci i de conformitat amb l'article 152 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de contractes del sector Públic, es dóna publicitat a aquest desistiment.


Per això, tenint en compte la necessitat urgent d'executar les prestacions d'aquest objecte contractual, es procedeix a un iniciar un nou procediment de petició d'ofertes per a la contractació menor d'obres de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del poblat de Son Riera, evitant-se previsibles reconstruccions d'albergs o noves obres de tot tipus en els mateixos.


El termini per a la presentació d'ofertes serà de 3 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.


Aquestes ofertes es presentaran a les dependències de l'Àrea de Benestar i Drets Socials (Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18, 1a planta).

(Veure anunci adjunt)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/05/2019

Import:
39.999,99 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010