Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EDI-MUN 2019-001 DESMUNTATGE, RESTAURACIÓ I POSTERIOR MUNTATGE D'UN DELS ESCUTS DE LA FAÇANA MONUMENTAL DE L'EDIFICI DE CORT

EDI-MUN 2019-001 DESMUNTATGE, RESTAURACIÓ I POSTERIOR MUNTATGE D'UN DELS ESCUTS DE LA FAÇANA MONUMENTAL DE L'EDIFICI DE CORT.
El servei d'Edificis Municipals està tramitant l'expedient per a l'adjudicació del contracte menor per a la restauració d'un dels escuts monumentals situats a la façana de l'edifici de Cort/ Ajuntament de Palma. No inclou el cost del local on es realitzarà la restauració ja que si el licitador no disposa de local propi es realitzarà a les dependències de l'edifici municipal de Son Pacs.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Restauració
Tipus de contracte: obra
Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: Diversos criteris: Oferta econòmica
Proposta d'intervenció
Experiència professional del licitador

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: segons memòria tècnica (adjunta)
- Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat
- Pressupost màxim de licitació: 14.000 € IVA inclòs
- Termini de execució del contracte: 6 setmanes des de la data d'adjudicació
- Lloc de prestació: Cort, Son Pacs
- Responsable del contracte: Magdalena Rosselló Pons, Urbano Sánchez-Pastor Dotor
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: Certificació única a la finalització dels treballs

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Memòria tècnica
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 26 d'agost de 2019 a les 14h.
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d'Infraestructures i Accessibilitat (Urbano Sánchez) a través dels següents telèfons: 971764800
Palma, 7 d'agost de 2019

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
6 setmanes des de la data d'adjudicació

Òrgan contractació:
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/09/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010