Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Sol·licitud d'ofertes per a la reforma edifici clínica Centre Sanitari Municipal Son Reus

El departament de Medi Ambient i Benestar Animal està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor d'obres de reforma dels vestidors veterinaris, sala d'aïllament i nou vestidor, de l'edifici de la clínica del centre sanitari municipal de Son Reus de l'Ajuntament de Palma, i esdevé procedent sol.licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte. Exp. 7.MeMABA.Vestuaris CSM Son Reus.

Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Execució de les obres dels vestidors veterinaris, sala d'aïllament i nou vestidor, de l'edifici de la clínica del centre sanitari municipal de Son Reus de l'Ajuntament de Palma, ubicat a la Carretera de Soller km 8.2. 07120 Palma (Illes Balears).

S'adjunten memòria, amidaments i plànol de l'obra a realitzar realitzat pels tècnics del servei d'edificis municipals de Son Pacs.

- Tipus de contracte: Contracte d'obres

- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor i adjudicació directa.

- Criteris d'adjudicació: El contracte s'adjudicarà a l'empresa que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació:

Les actuacions que s'han de dur a terme són les reflectides als document de memòria, plànol i d'amidaments annexos. Les obres s'ha de realitzar en l'edifici e la clínica de Son Reus, que ha de mantenir la seva activitat durant la realització de les obres. Per aquest motiu, els licitadors han de preveure totes les mesures operatives que permetin compaginar l'execució del contracte amb la continuïtat de l'activitat.

L' inici de la prestació objecte del contracte es realitzarà a la finalització dels tràmits administratius de l'expedient i, de forma orientadora, s'ha de preveure entre els dies 21 i 25 d'octubre de 2019.

- Òrgan de contractació: Departament de Medi Ambient i Benestar Animal

- Pressupost màxim de licitació: 24.222 € , IVA inclòs.

- Termini d'execució del contracte: 1 mes

- Lloc de prestació: Centres sanitari municipal de Son Reus. la Carretera de Soller km 8.2. 07120 Palma (Illes Balears).

- Responsable del contracte: El Director del CSM de Son Reus, Pedro Morell Ramis.

- Termini de garantia: 1 any, comptador de la recepció de les obres.

- Forma de pagament del preu: únic pagament, mitjançant abonament a compte.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

- L'oferta s'ha d'entregar al departament de Medi Ambient i Benestar Animal, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne. També es pot presentar a través de l'adreça electrònica ecologia@palma.cat , com a documents adjunts no editables (pdf).

- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari

- Documentació a presentar:

Sol·licitud per optar a aquest procediment de contractació menor on es determinin les dades fiscals del licitador.

· Còpia del NIF/CIF del representant de l'empresa adjudicatària.

· Declaració responsable relativa al compliment dels requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública segons model annex.

· Declaració responsable dels mitjans materials necessaris i els recursos humans qualificats per a la realització de l'objecte d'aquest contracte menor.

· Oferta signada per la persona o entitat interessada, amb el segell de l'empresa si és persona jurídica, amb el pressupost desglossat de l'oferta, detall dels amidaments, indicació del tipus d'IVA aplicable i resum del pressupost

- Documents que s'annexen:

1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador

2. Model de resum d'oferta econòmica

El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.

- El termini de presentació: fins al dia 3 d'octubre de 2019

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu ecologia@palma.cat

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el centre sanitari municipal a través del següent telèfon: 971438695

Dades de la contractació:
Procediment d'adjudicació: Contractes menors
Termini d'execució: 1 mes des de la data d'adjudicació
Òrgan contractació: Departament de Medi Ambient i Benestar Animal
Tipus de contracte: Obres
Dades específiques Licitacions en curs
Data de Publicació al Perfil del Contractant: 18/09/2019
Data Inici presentació d'Ofertes: 19/09/2019
Data Fi presentació d'Ofertes: 03/10/2019
Lloc presentació d'Ofertes:
- L'oferta s'ha enviar al departament de Medi Ambient i Benestar Animal , en sobre tancat . El sobre ha d'estar identificat en l'exterior amb indicació de la licitació a la que se concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si s'escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, si fora el cas.
- També es pot presentar a l'adreça electrònica ecologia@palma.cat, com a documents adjunt no editables (pdf)
Altres documents que s'han de penjar annexos a la petició d'ofertes (s'adjunten)
- pdf de petició d'ofertes signat pel responsable de contracte
- pdf de la Memòria dels treballs a realitzar
- Amidaments dels treballs a realitzar
- Plànol en planta dels treballs a realitzar
- Model resum de l'oferta econòmica
- Model de declaració responsable

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:

1 mes

Òrgan contractació:

Departament de Medi Ambient i Benestar Animal

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/10/2019

Informació

- L'oferta s'ha enviar al departament de Medi Ambient i Benestar Animal , en sobre tancat . El sobre ha d'estar identificat en l'exterior amb indicació de la licitació a la que se concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si s'escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, si fora el cas.
- També es pot presentar a l'adreça electrònica ecologia@palma.cat , com a documents adjunt no editables (pdf)

 


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010