Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EDI-MUN 2019-002 FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALES METÀL·LIQUES I LÍNIES DE VIDA

EDI-MUN 2019-002 FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALES METÀL·LIQUES I LÍNIES DE VIDA.
El servei d'Edificis Municipals està tramitant l'expedient per a l'adjudicació del contracte menor per a la fabricació, el subministrament i instal·lació de dues escales metàl·liques i tres línies de vida per tal de poder accedir a la coberta superior de l'edifici Teatre Xesc Forteza, ubicat a la plaça de Miquel Maura, número 1.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Fabricació, subministrament i instal·lació d'escales metàl·liques i línies de vida.
- Tipus de contracte: obra
- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor
- Criteris de puntuació: Oferta econòmica i experiència professional del licitador.
- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: segons documentació gràfica adjunta.
- Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Servei d'Edificis Municipals.
- Pressupost màxim de licitació: 18.089,50 € IVA inclòs
- Termini de execució del contracte: 2 setmanes des de la data d'adjudicació
- Lloc de prestació: Teatre Municipal Xesc forteza, plaça Miquel Maura,1. Palma.
- Responsable del contracte: Mari Pau Barceló Bennaser i Jordi Soler Vallespir
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: Certificació única a la finalització dels treballs.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al Servei d'Edificis Municipals del departament d'Infraestructures i Accessibilitat, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Estat d'amidaments i documentació gràfica.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 14 d'octubre de 2019 a les 14h.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei d'Edificis Municipals del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat (Jordi Soler, Daniel Moreno) a través del següents telèfon: 971764800 (ext. 5151 i 5122)
Palma, 18 de setembre del 2019

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
2 setmanes des de la data d'adjudicació

Òrgan contractació:
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Servei d'Edificis Municipals

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/10/2019

Adjudicatari:
ACCESO SOLUCIONES EN ALTURA, SL

Formalització del contracte:
Oferta més económica i avantatjosa

Data d'adjudicació JG:
22/10/2019

Preu de l'adjudicació:
14.915,11 (IVA exclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010