Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR

LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA. MAJOR
Degut a la recepció de les galeries comercials de la Plaça Major per part de l'Ajuntament de Palma i durant el període comprès entre el contracte actual de manteniment d'aparells elevadors i la nova adjudicació, és necessari realitzar el manteniment preventiu, correctiu i posar en marxa tres (3) de les quatre (4) escales mecàniques presents en aquestes galeries.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Contracte de manteniment preventiu,correctiu i posta en marxa de 3 escales mecàniques presents en la galeries comercials de la Plaça Major.
Tipus de contracte: Servei
Procediment i forma d'adjudicació:Contracte menor
- Criteris de puntuació: Ampliació del període de manteniment. Durada inicial 10 mesos.

Puntuació 5 punts per cada setmana d'ampliació fins una durada màxima de 12 mesos (1 any).

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import oferit del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- - Especificacions tècniques de la prestació: Servei de manteniment preventiu, correctiu i posta en marxa de tres (3) escales mecàniques en les Galeries Comercials de Plaça de Major.
El contracte inclou:
· Totes les visites periòdiques els consumibles i ma d'obra que es derivin del manteniment preventiu.
· El cost de reparació de les averies que es derivin de l'ús i servei de les 3 escales mecàniques, manteniment correctiu, s' inclourà la ma d'obra i material.
· La posta en marxa de les tres escales que es troben en aturada, excepció d'una escala que es troba en averia greu que quedarà fora de l'àmbit de aplicació d'aquest contracte.
- Òrgan de contractació: Departament d'infraestructures i accessibilitat.
- Pressupost màxim de licitació: 18.089,50 Euros (IVA inclòs)
- Termini de durada màxima : 1 any
- Lloc de prestació: Escales mecàniques Galeries Plaça Major.
- Responsable del contracte: Antoni Fons Ropero 971 76 48 00 ext. 5026
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: Certificació mensual
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 28 d' octubre de 2019.
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us deman que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu antoni.fons@palma.es
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de logística a través dels següents telèfons: 971764800.

Palma, a 22 d' octubre de 2019
L'Enginyer Industrial Municipal

Antoni Fons Ropero

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Departament d'infraestructures i accessibilitat.

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/10/2019

Adjudicatari:
ZARDOYA OTIS S.S.

Formalització del contracte:
Selecció de l'oferta més avantatjosa

Data d'adjudicació JG:
29/10/2019

Preu de l'adjudicació:
18.089,50€ (iva inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010