Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS

NÚM: PIJ 2019-001 CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA MILLORA DE L'EQUIPAMENT DE LA XARXA D'HORTS URBANS ECOSOCIALS DE PALMA

TÍTOL: MILLORA DE L'EQUIPAMENT DE LA XARXA D'HORTS URBANS ECOSOCIALS DE PALMA

Petició d'ofertes per a contracte menor d'obra per a l'execució del projecte de "Millora de l'equipament de la Xarxa d'Horts Urbans Ecosocials de Palma.

LOCALITZACIÓ. Veure plànol 01_Situació


SERVEI: PARCS I JARDINS

CONTACTE: : 971 76 48 00 ¿ Joana Aina Rul·lan (ext.: 5048) Andreu Camps (ext.: 5061)

DATA INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 06/11/2019

DATA FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 14/11/2019 a les 14:00 hores

TERMINI D'EXECUCIÓ: 60 dies a partir de la data de publicació del informe de valoració.

ACTUACIONS A REALITZAR:

L'objecte del següent pressupost és realitzar obra consistent en aixecar una caseta per guardar material comú a Sa Riera, Ses Sorts i al Viver Municipal, construir un mòdul amb vint-i-quatre casetes individuals i amb una caseta comú integrada dins el mateix mòdul i instal·lar paviment accessible a persones amb mobilitat reduïda a Son Perera. També es contempla l'execució de la reparació de diversos elements de cadascun dels horts. Tot això es detalla a la següent documentació:

- PIJ 2019-001 MEMÒRIA
- PIJ 2019-001 PLANOL SITUACIO
- PIJ 2019-001 PLANOLS


PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Presentar en sobre tancat fins a la data fi de publicació a la Unitat Administrativa de l'Ajuntament de Palma, Departament d'Infraestructures, camí dels Reis, 400:

· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat en compliment dels requisits de capacitat per contractar amb l'Administració Pública. (PIJ 2019-001 ANNEX 1 Model de Declaració Responsable del Contractista)

· Pressupost desglossat dels treballs, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica. S'haurà d'indicar en el pressupost el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat n'està exempta.

· Document Excel per presentar oferta econòmica (PIJ 2019-001 ANNEX 2 Oferta econòmica)

· Si durant l'execució sorgeixen nous amidaments, a requeriment de la Direcció Facultativa per necessitat del projecte, s'abonarà a medició per preu fins arribar a l'import màxim del contracte. (48.400,00 € - IVA inclòs).

· Es requereix la presentació d'ofertes indicant preus unitaris.

· No s'accepten modificats sobre l'import de la gestió de residus.

· Import màxim d'adjudicació: 48.400,00 € Euros (IVA INCLÒS).

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

1. PIJ 2019-001 MEMÒRIA
2. PIJ 2019-001 PLANOL SITUACIO
3. PIJ 2019-001 PLANOLS
4. Declaració responsable capacitat contractista (PIJ 2019-001 ANNEX 1 Model de Declaració Responsable del Contractista)
5. Document Excel per presentar oferta econòmica (PIJ 2019-001 ANNEX 2 Oferta econòmica)

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/11/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010