Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Consorci Platja de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2019-008 ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO

NÚM.OFERTA WEB: EIP_2019-008

TÍTOL: ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO.
Petició d'ofertes per al contracte menor de l'ACTUALITZACIÓ de software d'amidament, pressupostos i control d'obra RIB PRESTO.

LOCALITZACIÓ: Àrea delegada d'Infraestructures i Accessibilitat (Ajuntament de Palma).

SERVEI: ESTUDIS I PROJECTES.
· Data prevista d'inici de la prestació objecto del contracte, d'acord amb les necessitats de l'Ajuntament, a la finalització dels tràmits administratius de l'expedient. Durant el mes de gener de 2020.
· Termini d'execució del contracte: dues setmanes.

CONTACTE: Eva Borràs Roig. Telèfon 971.76.48.00 ¿ ext: 5066 eborras@palma.cat

DATA DE FINALITZACIÓ DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 de Desembre de 2019 a les 14:00h

PRESSUPOST MÀXIM DEL CONTRACTE: 15.000 € (sense IVA)

PRESTACIONS DEL CONTRACTE:

· Actualització a Presto 2019 i Servei d'actualització durant un any des de l'adquisició.
Mòduls inclosos:

- 15 uds mòdul de Pressupost i Amidaments.
- 15 uds mòdul de Gestió del Projectes
- 3 uds mòdul de Seguretat i Salut
- 10 uds mòdul de Personalització d'Informes.

REQUISITS TÈCNICS:
El programa actualitzat s'instal·larà en un servidor virtualitzat amb sistema operatiu Windows server 2016, l'actual llicència de PRESTO és de protecció física i cal de convertir-la a una protecció No física, enviant l'antic dispositiu al fabricant del producte, que anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. L'adjudicatari aportarà tots els documents de qualitat dels productes utilitzats.

PRESENTACIÓ D'OFERTES:
S'han de presentar en sobre tancat fins a la Unitat Administrativa del Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, al Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma

- Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
- Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat està exempta, i les dades del compte bancari.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
- Declaració responsable de la capacitat del contractista

SISTEMA D'ADJUDICACIÓ:

· Oferta econòmica màxim 80 punts
Es donarà 80 punts a l'oferta més avantatjosa i a la resta se'ls hi assignarà la puntuació proporcionalment.

· Oferta tècnica màxim 20 punts
Per cada any addicional del servei de manteniment: 5 punts per any addicional a l'any establert en la prestació, sense càrrec per l'Ajuntament.
Es donarà 20 punts a l'oferta que obtinguí la major puntuació i a la resta se'ls hi assignarà la puntuació proporcionalment.

L'Oferta que, en la suma dels dos apartats, obtingui més puntuació serà l'Adjudicatària.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/12/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010