Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2019-009 l'ESTUDI DE LA QUALITAT I LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL DEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE SON TOELLS

El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor per l'ESTUDI DE LA QUALITAT I LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL DEL Dipòsit Municipal de Vehicles de Son Toells i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: estudi de la qualitat i contaminació del sòl del Dipòsit Municipal de Vehicles de Son Toells
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques per aquest estudi
- Òrgan de contractació: el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015
- Pressupost màxim de licitació: 7.119,35 € (IVA inclòs)
- Termini de durada: 1 mes
- Lloc de prestació: Dipòsit Municipal de Vehicles de Son Toells. Palma de Mallorca
- Responsable del contracte: Juan Antonio Afán de Rivera Moreno
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Especificacions tècniques per l'estudi geotècnic complet i de permeabilitat del dipòsit municipal de vehicles de Son Toells.
- El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 11 de Desembre de 2019 a les 14:00
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del següent telèfon: 971764800.
Palma, 03/12/2019

El responsable del contracte i Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal
Juan Antonio Afán de Rivera Moreno

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/01/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010