Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP_2020-01 SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE

SOL·LICITUD D' OFERTES

NÚM. OFERTA WEB: EIP_2020-01

TÍTOL: SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE

El servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor pel SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE tant pel nou personal incorporat a la plantilla com per l'actualització d'ordinadors obsolets i que necessiten la seva renovació, i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Subministrament de 4 ordinadors amb monitor, teclat i ratolí.
- Tipus de contracte: Subministrament .
- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.
- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic.
- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001.
- Especificacions tècniques de la prestació: Subministrament de 4 ordinadors HP (*) amb monitor, teclat i ratolí de les següents característiques mínimes:
 PC de escriptori mini HP EliteDesk 800 G3
- Processador Intel® Core¿ i7-7700 con Intel® HD Graphics 630 (3,6 GHz, fins 4,2 GHz amb tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB de caché, 4 nuclis)
- Targeta Gràfica Intel® HD 630
- Memòria SDRAM de 16 GB DDR4-2400
- Disc dur SSD 256GB PCIe® NVMe¿

 Monitor HP EliteDisplay 23" o superior - Resolució mínima FHD antireflexe.
 Teclat amb lector de targeta i ratolí (ambdós amb cable).
 Windows 10 Pro 64

* La marca haurà de ser HP segons instruccions i requisits establerts per l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), empresa encarregada de les àrees d'Informàtica, Cadastre i Cartografia dins l'àmbit municipal de Palma.
Els ordinadors s'entregaran al Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, dins el termini d'execució del contracte, el qual posteriorment entregarà a l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), per a procedir a la incorporació al seu inventari i posterior configuració i instal·lació del diferents programes segons el seu propi protocol i usuaris destinats.
- Òrgan de contractació: La Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015
- Pressupost màxim de licitació: 4.600 € (IVA inclòs)
- Termini de execució de la prestació: 2 setmanes
- Lloc de prestació: Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.
- Responsable del contracte: Carlos Planas Puigserver
- Termini de garantia: 2 anys a partir de la recepció dels subministres
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació

El lloc, termini i forma de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar o presentar a la Unitat Administrativa del Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, al Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma en sobre tancat i precintat.
- El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El pressupost estarà desglossat amb cada un dels productes subministrats i característiques, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat està exempta, i les dades del compte bancari.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex I per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
- El termini de presentació: fins al dia 30 de Gener de 2020 a les 14:00

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat a través del següent telèfon: 971764800. - Ext. 5010 (Carlos Planas Puigserver cplanasp@palma.es - Arquitecte) o Ext: 5181 (José Bustos Gámez - jbustos@palma.cat - Informàtic).

Palma, 16/01/2020

El responsable del contracte
L'Arquitecte municipal
Carlos Planas Puigserver

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/02/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010