Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGÍSTICA 2020-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE NEW JERSEYS

LOGÍSTICA 2020-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE NEW JERSEYS.
Es fa necessari el subministrament de tancaments de formigó tipus NEW JERSEY per què els que havia instal·lats han sofert vandalisme havent d'esser retirats pel seu mal estat.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
-Objecte del contracte: Contracte de subministrament de tancaments de formigó tipus NEW JERSEY.
-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
-Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa amb el més nombre d'unitats de NEW JERSEYS pel pressupost màxim de licitació d' 11.935,00 € ( I.V.A exclòs ) i un preu unitari màxim per NEW JERSEY de 155,00 €/ud ( IVA exclòs)

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

-Especificacions tècniques de la prestació: Tancament de seguretat de formigó tipus NEW JERSEY SIMÈTRICA amb mides de 2 m. de longitud per 0,79 m. d'alçada 0,575 d'ample.
A l'oferta s'ha d'incloure el preu unitari + IVA i el núm. màxim d' unitats que es subministraran tenint en compte el cost del transport al lloc indicat pels Responsables del contracte del Servei de Logística i el Pressupost màxim de la licitació.
-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat
- Pressupost màxim de licitació: 11.935,00 € (I.V.A exclòs) sense tenir l'Ajuntament l'obligatorietat d'esgotar aquest import que anirà en funció de les unitats ofertes dels diferents licitadors i les necessitats de l'Ajuntament.
-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 2 mesos.
-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
-Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5120
-Termini de garantia: 1 any
-Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.
Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
-L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
-Documents que s'annexen:
1.Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.

Termini de presentació: fins al dia 12 de març de 2020.
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 28 de febrer de 2020
La Cap de Secció de Logística


Mª Pau Barceló Bennaser

El Cap de Servei de Logística


Bartomeu Amengual Oliver.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/03/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010