Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

LOGÍSTICA 2020-02 CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ESTRUCTURACIÓ DE DADES, MODELATGE I CONNEXIÓ AMB GMAO D'EDIFICI PILOT PER A l'AJUNTAMENT DE PALMA

SOL·LICITUD D' OFERTES
LOGÍSTICA 2020-02 CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ESTRUCTURACIÓ DE DADES, MODELATGE I CONNEXIÓ AMB GMAO D'EDIFICI PILOT PER A l'AJUNTAMENT DE PALMA
.
Es fa necessari contractar el servei d'una prova pilot per l'estructuració de dades, modelatge i connexió amb GMAO de l'Edifici de Son Pacs, amb l'objecte de avaluar la seva possible extrapolació a la resta d'Infraestructures municipals.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: El departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma es troba en un procés d'implantació tecnològica aplicada al manteniment dels seus actius municipals. Amb la irrupció en l'entorn AECO (Arquitectura, Enginyeria, Construcció, Operació i Manteniment) de la metodologia BIM (Building Information Modelling) i la disciplina de Gestió d'Actius (FM-Facility Management), el departament d'Infraestructures i Accessibilitat està interessat a llançar un projecte pilot de modelització paramètrica en 3D de les seves oficines en el recinte municipal de Son Pacs i l'anàlisi de la interoperabilitat del model resultant amb el GMAO (Gestor de Manteniment Assistit per Ordinador) que empra en l'actualitat.
L'oferta que es presenti, es refereix als treballs tècnics necessaris per a dur a terme l'estructuració de dades, modelització i connexió del model BIM resultant amb el GMAO municipal.
- Tipus de contracte: Servei
- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
- Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l'oferta econòmica més avantatjosa pel pressupost màxim de licitació d' 14.800,00 € ( I.V.A inclòs ).

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

Especificacions tècniques de la prestació:
Les feines a desenvolupar han de estar compostes de les següents fases:

FASE I. ESTRUCTURACIÓ DE DADES
- Llistades d'inventaris i espais a documentar.
- Anàlisi de les fitxes de manteniment.
- Definir les bases paramètriques, criteris, nomenclatures, jerarquies.
- Incloure l'Estàndard COBIe sobre la base de paràmetres de caracterització ja definits.

FASE II. MODELITZACIÓ
- Modelitzat d'edifici municipal piloto LOD300 (3D + informació associada) tenint en compte els següents requisits:
- Modelatge d'arquitectura ARQ. Amb tancament, falsos sostres i tabiquería amb fusteries.
- Modelatge d'espais per a manteniment.
- Modelatge d'estructures STR. Definit a nivell de volumetria (forjats, pilars i coberta).
- Modelatge d'instal·lacions MEP. Traçat de patinillos i zones comunes que requereixin manteniment i que siguin vistos en zones comunes, així com la informació aportada en CAD.
- Parametrització d'espais i recintes per a compliment amb necessitats específiques de manteniment, FM.
- Es lliurarà tant el format IFC (visualització amb programari gratuït) dels models com l'arxiu natiu RVT(programari Autodesk, llicència de pagament).
- El model subministrat de l'edifici formarà en si mateix una base de dades amb tota la informació que, a petició del Ajuntament de Palma, s'introdueixi dins del sistema, podent realitzar una gestió pròpia dels actius al marge del GMAO triat.
- Aquest model podrà ser utilitzat pel Ajuntament de Palma per a futurs projectes de construcció, manteniment, etc.
FASE III. ANÀLISI D'INTEROPERABILITAT GMAO

- Anàlisi del GMAO actual (Tcman): llenguatge de programació, tipus de bases de dades, motors, entorn de dades, models d'interoperabilitat, accessos, exportació de dades, importació de dades, APIs d'integració.
- Proves d'integració de la informació, ajustos i definició de l'entorn base de programació. Amb aquesta tasca s'estudiarà la interoperabilitat entre el model BIM i el sistema GMAO pilot (Tcman) i el seu grau de comunicació. Com a resultat d'aquesta fase es preveuen dos escenaris possibles:
o Alta interoperabilitat: l'adequada integració del GMAO amb el model permetria l'increment del rendiment de l'actiu segons s'ha exposat en l'apartat introductori. Aquest increment del rendiment resultant vindrà condicionat principalment per la quantitat i qualitat de dades procedents del GMAO.
o Baixa interoperabilitat: En cas que el grau de comunicació entre tots dos sistemes sigui baix, s'estudiaran els sistemes o fonaments que serveixin com a base per a futurs encàrrecs bé de cara a programar passarel·les de comunicació, bé de cara als requisits necessaris per a un futur programari FM.

- Selecció de plataforma de visualització de models àgil per a la revisió per part dels tècnics, com a referència s'estableixen els entorns Autodesk Viewer, Autodesk BIM360, YouBIM o similar.
- Anàlisi de la informació d'eficiència energètica dels edificis que actualment gestiona Azigrene, i la gestió de la neteja dels edificis que actualment es duu a terme mitjançant el programa Tam Tam.
PLANIFICACIÓ

S'estima una durada total 5 mesos estructurats com segueix:
- Fase I: Estructuració de la informació. 2 mesos de durada que es desenvoluparan en paral·lel amb la fase II.

- Fase II: Modelatge. Durada estimada 2,5 mesos dividits en:
o Anàlisi de la documentació: s'analitzarà la documentació rebuda i començarà les tasques de modelatge recollint les consultes amb els dubtes més rellevants que no puguin ser resoltes amb la documentació existent.
o Resolució d'indefinicions: Es resoldran amb l'Ajuntament, les indefinicions detectades en el projecte.
o Modelatge: Amb la documentació existent i les consultes resoltes fins a aquest moment s'executarà els treballs, i realitzarà els lliurables establerts.
o Parametrització: S'ajustaran els models sobre la base dels paràmetres definitius.
- Fase III: Anàlisi d'interoperabilitat GMAO. Durada estimada 3 mesos.

- Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat
- Pressupost màxim de licitació: 14.800,00 € (I.V.A inclòs).
- Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte un termini de 5 mesos.
- Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
- Responsables del contracte: Antoni Fons Ropero i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5112
- Termini de garantia: 1 any
- Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi realitzat el servei.

Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
Termini de presentació: fins al dia 17 de març de 2020.
Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 11 de març de 2020
L'Enginyer Industrial Municipal


Antoni Fons Ropero

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/03/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010