Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2020-002 ESTUDI GEOTÈCNIC PARC DE LA MAR

SOL.LICITUD D' OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor per l'estudi geotècnic del Projecte de millores del Parc de la Mar i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: estudi geotècnic del Projecte de millores del Parc de la Mar
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
- Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques per aquest estudi
- Òrgan de contractació: el Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015
- Pressupost màxim de licitació: 9.377,50€ (IVA inclòs)
- Termini de durada: 1 mes
- Lloc de prestació: Parc de la Mar. Palma de Mallorca
- Responsable del contracte: Juan Astol Pons
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació
La forma, lloc i el termini de presentació de l'oferta (sols per via telemàtica) són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar a la adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu. L'email enviat ha d'estar identificat amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, i els números de telèfon de contacte. En aquest email d'oferta telemàtica s'adjuntaran 3 documents que es detallen a continuació:
- 1. Declaració Responsable: El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari. Aquest annex es signarà digitalment.
- 2 i 3. Oferta econòmica i preus unitaris en format excel: El licitador haurà de presentar, a part de la seva oferta econòmica per la totalitat de l'estudi que és la que serà objecte de puntuació, el preu unitari de cada concepte o assaig mínim establert per a l'estudi segons plantilla format excel que s'adjunta. L'oferta econòmica també es signarà digitalment, respecte al document format excel de preus unitaris es optatiu. El pagament final s'efectuarà en base a aquests preus unitaris i als treballs realment executats. Es prega als licitadors que comprovin la congruència entre l'oferta econòmica i el document format excel de preus unitaris i amidaments que presentin.
- Documents que s'annexen:
1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Especificacions tècniques per l'estudi geotècnic del Projecte de millores del Parc de la Mar.
3. Format Excel per a presentació de preus unitaris
- El termini de presentació: fins al dia 3 de Maig de 2020 a les 14:00
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del següent telèfon: 971764800.
Palma, 15/04/2020
El responsable del contracte i Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal
Juan Astol Pons

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
11/05/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010