Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

PIJ 2020-001 SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE REG

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE REG PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS
La Brigada Municipal requereix de disposició de material de reg per poder realitzar tasques de reparació de sistemes de reg i fontaneria de l'àmbit on duen el manteniment i conservació ( Parc de la Mar, s'Hort de Rei, i Viver Municipal
Per formular les ofertes s'han de tenir en compte les següents condicions:
- Objecte del contracte Subministrament de material de reg per a la Brigada de Parcs i Jardins (ANNEX 2 MATERIAL DE REG PER A LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS)
- Tipus de contracte: Subministrament
- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
- Criteris de puntuació: : preu més avantatjós de la suma total.
El licitador presentarà baixa única, aplicada al preu unitari de tota la relació del material del l'ANNEX 2, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica. S'haurà d'indicar el pressupost amb IVA, seguint l'ANNEX 3 model d'oferta econòmica.
- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: S'adjunta ANNEX 2 MATERIAL DE REG PER A LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS dels materials amb el seu corresponent PVP. Si fos necessari el subministrament de material que estigui inclòs dintre d'aquest, es subministrarà a preu de PVP aplicant la baixa oferta.

- Òrgan de contractació: Departament d'infraestructures i accessibilitat.

- Pressupost màxim de licitació: 9.680,00 Euros (IVA Inclòs)

- Termini de durada des de l'adjudicació fins a 30 de Novembre de 2020

- Lloc de prestació: Palma de Mallorca.

- Responsable del contracte: Jordi Pizà Garriga ¿ Enginyer Tècnic Agrícola Mpal

- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció del material.

- Forma de pagament del preu: Certificacions mensuals en funció del material subministrat.

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar o presentar a la Unitat Administrativa del Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, al Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma en sobre tancat i precintat.
El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com ANNEX 1 per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari

- Documents que s'annexen:

 PIJ 2020-001 ANNEX 1 Model de Declaració Responsable del Contractista
 PIJ 2020-001 ANNEX 2 MATERIAL DE REG PER A LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS .
 PIJ 2020-001 ANNEX 3 MODEL OFERTA ECONÒMICA.

- El termini de presentació: fins al dia 1 de Juny de 2020 a les 14h

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei de Parcs i Jardins a través dels següents telèfons: 971764800 Ext.:5132 (Jordi Pizà) o a través del correu: parcsijardins@palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/06/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010