Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PIJ 2020-002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARIAT PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARIAT PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS
La Brigada Municipal del Servei de Parcs i Jardins fa servir una sèrie de material variat per poder escometre les tasques ordinàries de manteniment: conservació de Parc de la Mar i S'Hort del Rei, manteniment plantes d'oficines, peticions de protocol, manteniment de planta al viver municipal i altres tasques puntuals. Veure relació adjunta.

Per formular les ofertes s'han de tenir en compte les següents condicions:

- Objecte del contracte: Subministrament de material variat per la Brigada Municipal del Servei de Parcs i Jardins. (Veure relació adjunta).

- Tipus de contracte: Subministrament.

- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.

- Criteris de puntuació: Preu més avantatjós de la suma del total.

El licitador presentarà baixa única

, aplicada al preu unitari, a tota la relació del material del l'annex 1, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica. S'haurà d'indicar en el pressupost el tipus d'IVA aplicable o si l'activitat n'està exempta

- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: (Veure PIJ 2020-002 ANNEX 1 DOSSIER SUBMINISTRAMENT MATERIAL)


- Òrgan de contractació: Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat.

- Pressupost màxim de licitació: 14.838,95 € (IVA exclòs); 17.545,26 € (IVA inclòs). Veure PIJ 2020-002 ANNEX 2 PRESSUPOST

- Termini d'execució: des de l'adjudicació fins dia 30 de novembre de 2020.

- Lloc de prestació: Viver Municipal de Palma. Camí 140 s/n

- Responsable del contracte: Jordi Pizà Garriga - Enginyer Tècnic Agrícola Municipal.

- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de del material.

- Forma de pagament del preu: Una factura, per cada recepció de material

- Lloc, termini i forma de presentació de l'oferta són els següents:

L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).
L'Email ha d'estar identificat amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El pressupost estarà desglossat amb cada un dels productes subministrats i característiques, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica i les dades del compte bancari..
El licitador ha d'emplenar:

ANNEX 3 MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
que s'adjunten per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari

Documents que s'annexen:

- PIJ 2020-002 ANNEX 1 DOSSIER SUBMINISTRAMENT MATERIAL
- PIJ 2020-002 ANNEX 2 PRESSUPOST
- PIJ 2020-002 ANNEX 3 MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

- El termini de presentació: fins dia 17 d'agost de 2020 a les 14:00 hores.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Parcs i Jardins a través de: 971764800 ¿ Extensió: 5132 (Jordi Pizà) o parcsijardins@palma.es

05/08/2020

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/07/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010