Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PIJ 2020-003 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS

CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA MILLORA DE L'EQUIPAMENT DE LA XARXA D'HORTS URBANS ECOSOCIALS DE PALMA

Petició d'ofertes per a contracte menor d'obra per a l'execució del projecte de "Millora de l'equipament de la Xarxa d'Horts Urbans Ecosocials de Palma. (Veure projecte)

Per formular les ofertes s'han de tenir en compte les següents condicions:

- Objecte del contracte: Execució d'obra de millora de l'equipament de la Xarxa d'Horts Urbans Ecossocials de Palma consistent en aixecar una caseta per guardar material comú a Sa Riera, Ses Sorts i al Viver Municipal, construir un mòdul amb vint-i-quatre casetes individuals i amb una caseta comú integrada dins el mateix mòdul i instal·lar paviment accessible a persones amb mobilitat reduïda a Son Perera. Tot això es detalla a la següent documentació:

- PIJ 2020-003 MEMÒRIA
- 00_SITUACIO I EMPLAÇAMENT FORMATO A1
- PIJ 2020-003 PLÀNOLS

- Tipus de contracte: Obra.

- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.

- Criteris de puntuació: Preu més avantatjós de la suma del total
El licitador presentarà baixa única, aplicada al preu total del pressupost, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint segell de l'empresa en cas de tractar-se de persona jurídica.

Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Veure documentació adjunta

- PIJ 2020-003 MEMÒRIA
- 00_SITUACIO I EMPLAÇAMENT FORMATO A1
- PIJ 2020-003 PLÀNOLS
- Òrgan de contractació: Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat.

- Pressupost màxim de licitació: inferior a 40.000,00€ (IVA exclòs).

- Termini d'execució: 60 dies a partir de la data de l'acta de comprovació de replanteig.

- Lloc de prestació: Veure plànol 00_SITUACIO I EMPLAÇAMENT.

- Responsable del contracte: Eva Borràs Roig - Arquitecta Tècnica Municipal.

- Termini de garantia: 1 any a partir de l'execució de les obres.

- Forma de pagament del preu: una factura, per cada certificació mensual.

- Lloc, termini i forma de presentació de l'oferta són els següents:

o L'oferta s'ha d'enviar o presentar a la Unitat Administrativa del Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, al Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma en sobre tancat i precintat.
o El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
o El pressupost estarà desglossat per capítols, omplint el model d'excel adjunt, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar l'IVA a aplicar a cada capítol, tal com queda reflectit a l'Excel model d'oferta econòmica adjunt, i les dades del compte bancari. No s'accepten modificats sobre l'import de la gestió de residus ni sobre l'import de la seguretat i Salut.
o El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex I per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.
o Determinant-se el preu mitjançant unitats d'execució, no tindran la consideració de modificacions, l'increment del nombre d'unitats fins un 10% del pressupost originari del contracte.
o D'acord amb l'article 242 lcsp, quan es tracti d'obres, tampoc tindran la consideració de modificacions, la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament amb el contractista, sempre que a)no suposin increment del preu global del contracte, b)no afectin a unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3% del pressupost primitiu del mateix.
o Segons l'article 235 de la LCSP, el present contracte no requereix informe de les oficines o unitats de supervisió, atès que es tracta d'un import inferior a 500.000€, iva exclòs.

- Documents que s'annexen:

o PIJ 2020-003 MEMÒRIA
o 00_SITUACIO I EMPLAÇAMENT FORMATO A1
o PIJ 2020-003 PLANOLS
o PIJ 2020-003 LICITACIO.bc3
o Declaració responsable capacitat contractista (PIJ 2020-003 ANNEX 1 Model de Declaració Responsable del Contractista)
o Document Excel per presentar oferta econòmica (2020-003 ANNEX 2 oferta econòmica resum_LICITACIO)

Termini de presentació: fins dia 12 d´Agost de 2020 a les 14:00 hores.
- Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Parcs i Jardins a través de: eva.borras@palma.cat (Eva Borràs o parcsijardins@palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/08/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010