Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Servei de manteniment, reparació i adequació dels immobles que gestiona el Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaràn de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrar a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatalhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=uFWJT0VfuLbnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


Dades de la contractació
:

  • Núm. d'expedient: CM SERV 1/2020
  • Procediment d'adjudicació: Obert SARHA
  • Tipus de contracte: Obras Dades específiques Licitacions en curs

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM SERV 1/2020

Procediment d'adjudicació:
Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/08/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010