Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGÍSTICA 2020- 004 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I PETIT MATERIAL RELACIONAT AMB LA PINTURA

Des del Servei de Logística es fa necessari el subministrament de pintura i petit material/eines relacionades amb la pintura per el personal de la Brigada municipal.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

-Objecte del contracte: Contracte de subministrament de pintura i altre material relacionat amb la pintura que apareix en el llistat adjunt per un import màxim 2.541,00 € ( I.V.A. inclòs)

-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

-Criteris de puntuació: Es tindrà que oferir una baixa única sobre els preus dels materials de pintura que s'adjunta. L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament será la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre els preus del llistat.

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Segons s'especifica en el llistat de material adjunt.

-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

- Pressupost màxim de licitació: 2.100,00 €( I.V.A exclòs) sense tenir l'Ajuntament l'obligatorietat d'esgotar aquest import que anirà en funció de les unitats que es vagin necessitant segons les diferents feines que es tinguin que realitzar.

-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini d'1 mes.

-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.

-Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5120

-Termini de garantia: 1 any

-Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.

Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
-L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Servei administratiu, en sobre tancat y precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

-Documents que s'annexen:
1.Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
2.-Llistat de material de pintura
El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.

Termini de presentació: fins al dia 29 de setembre de 2020.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 23 de setembre de 2020

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini d'1 mes

Òrgan contractació:
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010