Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2020-004 mostres de paviment per al "PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DE LA MAR"

El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor per a la instal·lació de mostres de paviment per al "PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DE LA MAR", i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes sobre aquest tema.
Les condicions que han de tenir en compte per a formular la seva oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Instal·lació de mostres de paviment per al "Projecte de millores del Parc de la Mar".
- Tipus de contracte: Obra.
- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic.

Paràmetres objectius per a apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals respecte a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

Especificacions tècniques de la prestació: Veure documentació adjunta.
Òrgan de contractació: La Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 5.897,31€.
Termini d'execució: 15 dies.
Lloc de prestació: Parc de la Mar. Palma.
Responsable del contracte: Pedro Luis Cabrer Rivera, Arquitecte Municipal.
Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.
Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació.

La forma, lloc i termini de presentació de l'oferta (només per via telemàtica) són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu. L'email enviat ha d'estar identificat amb indicació de la licitació a la qual es concorre, el nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els cognoms del representant, en el seu cas, i els números de telèfon de contacte. En aquest email d'oferta telemàtica el licitador haurà d'adjuntar els 2 documents que es detallen a continuació:
-1. Declaració Responsable: El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex per a l'eventual suposat de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà en format digital ".pdf" i haurà de ser signat digitalment.
-2. Oferta econòmica: El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica per la totalitat dels treballs, modificant l'arxiu ".xls" que s'adjunta. Aquesta oferta econòmica és la que serà objecte de puntuació. Aquest document es presentarà en format digital ".pdf" i haurà de ser signat digitalment.

Documents que s'adjunten:
1.DOC1- Especificacions tècniques per a la instal·lació de mostres de paviment.
S'adjunta en format ".pdf".
2.DOC2- Model de declaració responsable
S'adjunta en format ".doc", per a emplenar i signar en format digital".pdf".
3.DOC3 Pressupost base de la licitació
S'adjunta en format ".bc3".
4.DOC4-Model de resum de l'oferta econòmica.
S'adjunta en format ".xls", per a emplenar i signar en format digital".pdf".

El termini de presentació: fins al dia 15 d'Octubre de 2020, a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient pot posar-se en contacte amb el Servei d'Estudis i Projectes a través del següent telèfon: 971764800, EXT 5067.

Palma, a 07 d'Octubre de 2020

El responsable del contracte i Arquitecte Municipal
Pedro Luis Cabrer Rivera

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010