Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2020-005 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PLAÇA D'ESPANYA

El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de servei per l'aixecament topogràfic de la zona de Plaça d'Espanya i esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
-Objecte del contracte: aixecament topogràfic de la zona de Plaça d'Espanya
-Tipus de contracte: servei
-Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
-Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
-Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques per aquest estudi
-Òrgan de contractació: la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31/07/2019 (BOIB núm. 109 de 8 d'agost de 2019)
-Pressupost màxim de licitació: 4.500,00€ (IVA inclòs).
-Termini de durada des de l'adjudicació: 1 mes.
-Lloc de prestació: Dipòsit Plaça d'Espanya. Palma.
-Responsable del contracte: Tomàs Bosch Payeras.
-Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'estudi.
-Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació.
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
-L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
-Documents que s'annexen:
1.Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2.Especificacions tècniques per l'aixecament topogràfic de la zona de plaça d'Espanya.
-El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
-El termini de presentació: fins al dia 21 d'Octubre de 2020 a les 14:00
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del següent telèfon: 971764800.

Palma, 09/10/2020
El responsable del contracte
Arquitecte municipal i Coordinador d'Estudis i Projectes adjunt a cap de Departament


Tomàs Bosch Payeras

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Termini d'execució:
1 mes

Òrgan contractació:
la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31/07/2019 (BOIB núm. 109 de 8 d'agost de 2019)

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/11/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010