Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGÍSTICA 2020- 005 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL METAL·LIC PELS TANCAMENTS DE LES PISTES DEL PARC DE SON GIBERT I SON GÜELLS

LOGÍSTICA 2020- 005 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL METAL·LIC PELS TANCAMENTS DE LES PISTES DEL PARC DE SON GIBERT I SON GÜELLS.
Des del Servei de Logística es fa necessari el subministrament de material metàl·lic per poder reparar, amb el personal de la brigada municipal, els tancaments de les pistes situades en els Parcs de Son Gibert i Son Güells.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

-Objecte del contracte: Contracte de subministrament de materials metàl·lics del pressupost adjunt per un import de 5.764,98€ ( I.V.A. inclòs)

-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

-Criteris de puntuació: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l' import del pressupost que s'adjunta ( 4.764,45 €). L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament será la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre l' import del pressupost, sense IVA, que s'adjunta.

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Segons s'especifica en el pressupost de material adjunt.

-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

-Pressupost màxim de licitació: 4.764,45 €( I.V.A exclòs).

-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 7 dies.

-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.

-Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5120

-Termini de garantia: 1 any

-Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.

Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).
L'Email ha d'estar identificat amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

-Documents que s'annexen:
1.Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
2.-Pressupost del Subministrament de material metàl·lic.

Termini de presentació: fins al dia 16 d'octubre de 2020.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 13 d'octubre de 2020
El Cap de Servei de Logística


Bartomeu Amengual Oliver.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010