Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

PIJ 2020-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MONOPOSTE METÀL·LIC AMB PANELL LLUMINÓS DE DOBLE CARA I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

PIJ 2020-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MONOPOSTE METÀL·LIC AMB PANELL LLUMINÓS DE DOBLE CARA I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ.
A petició del Gabinet de premsa Municipal, el Servei de Parcs i Jardins ha rebut instruccions de la superioritat per gestionar el subministrament de un monoposte metàl·lic amb panel lluminós de doble cara i sistema de gestió de la informació amb l'objecte de comunicar i divulgar l'evolució de la millora de la dotació d'arbrat al municipi de Palma de iniciativa pública.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
-Objecte del contracte: Contracte de subministrament de monoposte metàl·lic amb panell lluminós de doble cara i sistema de gestió de la informació per un import màxim de 8.470 € ( I.V.A. inclòs) segons les especificacions adjuntes com a annex.

-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

-Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l'oferta econòmica més avantatjosa pel pressupost màxim de licitació d' 8.470 € ( I.V.A inclòs ).

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Segons s'especifica en les especificacions tècniques adjuntes.

-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

- Pressupost màxim de licitació: 7.000 €( I.V.A exclòs).

-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini màxim de 45 dies.

-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.

-Responsables del contracte: Inmaculada Gascón López del Servei de Parcs i Jardins del Departament d' Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800 ext 5130

-Termini de garantia: 1 any

-Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat i posat en servei l'instalació.

Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).
L'Email ha d'estar identificat amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

-Documents que s'annexen:
Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
Especificacions tècniques del subministrament del material y software


Termini de presentació: fins al dia 28 d'octubre de 2020.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no estau interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 14 d'octubre de 2020

La Cap de Servei de Parcs i Jardins


Inmaculada Gascón López.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010