Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración
  • Adjudicaciones y formalizaciones

LOGÍSTICA 2021- 001 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL PREFABRICAT.

LOGÍSTICA 2021- 001 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL PREFABRICAT.
Des de l'Àrea de Seguretat ciutadana es fa necessari el subministrament d'un mòdul prefabricat per 2 persones d'oficina i bany amb lavabo i wc .
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Contracte de subministrament de mòdul prefabricat amb oficina i bany segons plànol que s'adjunta per un import de 10.869,98 € (I.V.A. inclòs)

-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

-Criteris de puntuació: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l' import del pressupost que s'adjunta de 8.986,58 € ( IVA exclòs). L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament será la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre l' import del pressupost, sense IVA, que s'adjunta.

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Segons s'especifica en el document adjunt de memòria.

-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

- Pressupost màxim de licitació: 8.986,58 € (I.V.A exclòs).

- Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material en un termini de 1 mes.

-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.

-Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5120

-Termini de garantia: 1 any

-Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.

- Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

-Documents que s'annexen:
1.-Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
2.-Pressupost del subministrament de mòdul.
3.- Document de memòria de les característiques del mòdul.

Termini de presentació: fins al dia 5 de març de 2021.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no esteu interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Palma, 23 de febrero de 2021

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
14/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010