Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EIP 2021-001 BUIDATGE NETEJA I DESGASIFICCIÓ DE DOS DIPÒSITS ENTERRATS DE COMBUSTIBLE

SOL·LICITUD D' OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de serveis pel buidatge, desgasificació i neteja interior de dos dipòsits enterrats de combustible a Son Toells, pel que és avinent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes al respecte.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: buidatge, desgasificació i neteja interior (sense retirada de dipòsits) de dos dipòsits de gasoil enterrats al dipòsit municipal de vehicles de Son Toells.
- Tipus de contracte: servei
- Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001.
- Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques per aquest servei
- Òrgan de contractació: la Regidoria d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31/07/2019 (BOIB núm. 109 de 8 d'agost de 2019)
- Pressupost màxim de licitació: 5.000,00€ (SENSE IVA). El valor de l'IVA de la factura serà el que legalment sigui aplicable segons la Llei de l'IVA.
- Termini de durada des de l'adjudicació: 1 mes des de que el responsable de contracte autoritzi l'inici.
- Lloc de prestació: Dipòsit municipal de vehicles de Son Toells, Polígon 23, Parcel·la 132. Palma
- Responsable del contracte: Antonio Vadell Cifre
- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció del servei.
- Forma de pagament del preu: una única factura al final de la prestació.
El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
- L'oferta s'ha d'enviar al departament d'Infraestructures i Accessibilitat, servei administratiu, en sobre tancat i precintat. El sobre ha d'estar identificat a l'exterior amb indicació de la licitació a què es concorre, el nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els llinatges del representant, si escau, els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
- El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari
- Documents que s'annexen:1. Model de declaració responsable a emplenar pel licitador
2. Especificacions tècniques pel contracte menor de serveis pel buidatge, desgasificació i neteja interior de dos dipòsits enterrats de combustible a Son Toells.
- El sobre ha d'estar signat pel licitador o la persona que el representi.
- El termini de presentació: fins al dia 18 de març de 2021 a les 14:00
Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del següent telèfon: 971764800.

Palma, 25/02/2021
El responsable del contracte
Cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria

Antonio Vadell Cifre

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/03/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010