Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2021-002 ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO

EIP 2021-002 Contracte menor per a l'ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO

El Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, en el marc de la redacció del Projecte d'execució de millora de la urbanització i de l'accessibilitat de diferents vials i espais lliures públics del barri de Son Dameto, necessita adjudicar un contracte menor per a un ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO.

Les condicions que s'han de tenir en compte per a que els interessats formulin la seva oferta són les següents:

1)Objecte del contracte: ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO.

2)Tipus de contracte: Contracte de servei.

3)Procediment i forma d'adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor.

4)Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic.

5)Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats (art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001): Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

6)Especificacions tècniques de la prestació: Es contenen al plec tècnic que s'adjunta DOC-L 02, titulat ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A L'ENCÀRREC DE: ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LAURBANITZACIÓ I DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS DEL BARRI SON DAMETO A PALMA.

7)Òrgan de contractació: El Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.

8)Pressupost màxim de licitació: 7.182,54 € (IVA inclòs).

9)Termini de durada: 15 dies.

10)Lloc de prestació: Espai lliure PU2 del Pla especial Son Dameto (amb accés des dels carrers Antoni Riera Xamena i Vicenç Joan i Rosselló) i carrers de vianants entre carrers Martí Boneo i Andreu Jaume i Nadal.

11)Responsable del contracte: Antoni Sbert Casasayas, arquitecte cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura.

12)Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.

13)Forma i condicions de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació. El pagament final s'efectuarà sobre els treballs realment executats en base als preus unitaris del pressupost adjunt a la licitació DOC-O 03 afectats amb el mateix percentatge de baixa que resulti de l'oferta econòmica presentada per a la totalitat dels treballs.

14)Forma i de presentació de l'oferta:

La presentació es farà, només per via telemàtica, al Registre General de l'Ajuntament de Palma a través de l'Oficina Virtual de la seva Seu Electrònica. Una vegada presentada l'oferta telemàticament, el licitador ha d'enviar una comunicació via e-mail acompanyada del resguard o justificant (en arxiu pdf) de la presentació telemàtica, al correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Servei Administratiu.
L'oferta a presentar telemàticament al Registre General contindrà els següents documents:

-DOC-O 01 Document d'identificació. Contindrà:
a)Indicació de la licitació a la qual es concorre, consignant que l'àrea municipal convocant és l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.
b)Identificació del licitador, el nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els cognoms del representant, en el seu cas, i els números de telèfon de contacte.

-DOC-O 02 Document de declaració Responsable. El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex per a l'eventual suposat de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.

-DOC-O 03 Document d'oferta econòmica. El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica per la totalitat dels treballs, IVA inclòs i desglossat. Aquesta oferta econòmica és la que serà objecte de puntuació.

Tots tres documents es presentaran en format pdf i signats digitalment.

15)Termini de presentació de l'oferta: Fins al dia 10 de març de 2021, a les 14,00 h.

16)Documents que s'annexen:
- Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
-DOC-L 02 Especificacions tècniques per a l'encàrrec de: Estudi geotècnic per al projecte d'execució de millora de la urbanització i de l'accessibilitat dels vials i els espais lliures públics del barri de Son Dameto a Palma.
-DOC-L 03 Pressupost de licitació desglossat en partides.

17)Consultes: Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura a través del següent telèfon: 971764800.

Palma, 24 de febrer de 2021

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
12/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010