Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

EIP 2021-003 Contracte menor per proveir d'un ESTUDI GEOTÈCNIC al projecte de MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ESPAIS LLIURES PUBLICS DE BULEVARD C/ JOAN DAMETO I SÍNIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA

EIP 2021-003 Contracte menor per proveir d'un ESTUDI GEOTÈCNIC al projecte de MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ESPAIS LLIURES PUBLICS DE BULEVARD C/ JOAN DAMETO I SÍNIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA.
SOLICITUD D'OFERTES
El Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de serveis per a proveir d'un estudi geotècnic al projecte de "MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ESPAIS LLIURES PUBLICS DE BULEVARD C/JOAN DAMETO I SÍNIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA" (Projecte previst als pressupostos participatius sota el nom de "BOULEVARD DE SA RIERA"). Esdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes sobre aquest tema.
Les condicions que han de tenir en compte per a formular la seva oferta són les següents:
- Objecte del contracte: L'estudi geotècnic per al projecte de Millora de la urbanització, de l'accessibilitat dels vials i espais lliures públics de bulevard del carrer Joan Dameto i Sínia d'en Gil amb la part oest del Parc de Sa Riera.
- Tipus de contracte: Servei.
- Procediment i forma d'adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor.
- Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic.
Paràmetres objectius per a apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà com a baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals respecte a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
Especificacions tècniques de la prestació: Veure documentació adjunta.
Òrgan de contractació: La Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.
Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 13,871'32€.
Termini d'execució: 20 dies.
Lloc de prestació: Espais de domini públic del carrer Joan Dameto i Sínia d'en Gil, i part oest del Parc de Sa Riera.
Responsable del contracte: Pedro Luis Cabrer Rivera, Arquitecte Municipal del Servei d'Estudis i Projectes.
Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.
Forma de pagament del preu: Una única factura al final de la prestació.
Forma de presentació de l'oferta: L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma). L'oferta contindrà els següents documents documents en format d'arxiu digital tipus ".pdf", i signats digitalment:
1. Document d'identificació:
Contindrà:
a) Indicació de la licitació a la qual es concorre, consignant que l'àrea municipal convocant és l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.
b) Identificació del licitador, el nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els cognoms del representant, en el seu cas, i els números de telèfon de contacte.
2. Declaració Responsable:
El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex per a l'eventual suposat de resultar adjudicatari.
3. Oferta econòmica:
El licitador haurà de presentar la seva oferta econòmica amb preus unitaris, per la totalitat dels treballs, modificant l'arxiu ".xlsx" que s'adjunta. Aquesta oferta econòmica és la que serà objecte de puntuació.

Documents que s'adjunten:
1. DOC1-Especificacions tècniques per a la elaboració de l'estudi geotècnic.
S'adjunta en format ".pdf".
2. DOC2-Model de declaració responsable.
3. DOC3-Pressupost base de licitació, que ha de servir per a la elaboració de la proposta econòmica.
S'adjunta en format ".xlsx", per a emplenar i signar en format digital".pdf".
4. DOC4-Documentació addicional. Rellevant per la valoració de la proposta i elaboració de l'estudi geotècnic.
Inclou:
- Plànols del projecte bàsic.
- Plànols topogràfics en CAD dels anys 2002 i 2018 (i superposició).
- Plànol orientatiu de previsió aproximada dels punts de sondeig.
- Estudi geotècnic del projecte de la subestació del any 2016
S'adjunta tot junt en un arxiu comprimit tipus ".zip".

El termini de presentació: Fins al dia 19 de març de 2021, a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient pot posar-se en contacte amb el Servei d'Estudis i Projectes a través del següent telèfon: 971764800, EXT 5067.
Palma, a 09 de Març de 2021

El responsable del contracte i Arquitecte Municipal
Pedro Luis Cabrer Rivera

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/03/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010