Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

LOGISTICA 2021-002 SOLICITUD D'OFERTES SUBMINISTRAMENT FERRO I ACER

LOGÍSTICA 2021- 002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE FERRO I ACER.
Des del Servei de Logística, de l'Àrea d' Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma, es fa necessari el subministrament de ferro i acer per les actuacions a realitzar per la brigada municipal.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
- Objecte del contracte: Contracte de subministrament de ferrro i acer del llistat de materials que s'adjunta per un import màxim de 18.150 € (I.V.A. inclòs)

-Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT

-Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor

-Criteris de puntuació: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l' import del
llistat de material que s'adjunta. L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament será la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre els preus d'aquest llistat de materials, sense IVA.

-Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.

- Especificacions tècniques de la prestació: Segons s'especifica en el document adjunt del llistat dels materials.

-Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat

- Pressupost màxim de licitació: 15.000,00 € (I.V.A exclòs).

- Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material segons les necessitats del Servei de Logística durant l'any 2021.

-Lloc de prestació: Servei de Logística del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.

-Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800 ext 5120

-Termini de garantia: 1 any

-Forma de pagament del preu: es podrá facturar durant l'anty a principi de cada mes els materials subministrats el mes anterior.

- Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).
El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
-El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

-Documents que s'annexen:
1.-Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
2.-Llistat de materials del subministrament.

Termini de presentació: fins el dia 18 de març de 2021.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no esteu interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es .

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.


Palma, 10 de març de 2021

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/03/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010