Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Anunci
 • Adjudicacions i formalitzacions

Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assessorrament artístic i tècnc amb motiu de la programació de la Revetla i altres concerts de festes de Sant Sebastià 2022NOTA: S'exigeix Subscriure o disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir possibles danys a tercers, amb un capital mínim assegurat de 300.000 € i límit per víctima de 300.000 € i lliurar còpia de la pòlissa i del corresponent rebut.  1. Documentació tècnica a presentar.

 • Annexos 1, 2 , 3 i 4
 • Nom, llinatges, DNI i currículum (formació acadèmica i experiència) de la persona responsable que es proposa per a l'execució del treball o assessor/a artístic/a.
 • Persona de l'equip que es proposa com a suplent de l'assessor/a artístic/a, si fos el cas.
 • Nom, llinatges, DNI i currículum (formació acadèmica i experiència) de cada una de les persones que es proposa formin part de l'equip de treball, inclòs la persona suplent. La seva organització i principals funcions.
 • Un projecte de treball on es faci constar, com a mínim:
  • Estudi de necessitats i proposta d'objectius a impulsar entorn a la programació de Sant Sebastià 2022
  • Descripció del model d'actuació i procediments de treball. 2. Terminis de presentació de les ofertes.

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil següent.

 • A través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma.
 • Per correu postal, sempre i quan s'hagin segellat dins el termini establert. El lliurament per correu postal s'ha de comunicar, dins el mateix termini, al Servei de Participació Ciutadana mitjançant el correu electrònic a la següent adreça: contractacioparticipacio@palma.cat
 • A la següent adreça electrònica: contractacioparticipacio@palma.cat  lliurant tota la documentació en format PDF, degudament signada. La recepció no serà vàlida sense la confirmació de recepció del correu electrònic.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010