Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assessorament artístic i suport a la producció tècnica de l'Encesa dels llums de Nadal 2021


Convocatòria  pública  per a la presentació  d'ofertes   destinades  a la contractació d'un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica de l'encesa dels llums  de  Nadal 2021NOTA: S'exigeix Subscriure o disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per a cobrir possibles danys a tercers, amb un capital mínim assegurat de 300.000 € i límit per víctima de 300.000 € i lliurar còpia de la pòlissa i del corresponent rebut.  Documentació
a presentar i terminis:

1- Documentació Tècnica.

     a) Annex 1 (model de proposició i oferta econòmica).

     b) Annex 2, 3 i 4.

     c) Proposta de guió artístic de l'Encesa de llums de Nadal 2021

Temàtica o fil conductor 

Tipus d'espectacles proposats i tipus d'espais proposats per a cada un d'ells. 

Proposta d'organització (passis, durada, etc. ) 

Aspectes que facilitin la participació de la ciutadania abans i/o durant l'encesa. 

Valoració econòmica aproximada del cost que es derivarà de la realització de l'Encesa d'acord el guió artístic proposat. 

     d) Nom, llinatges i Currículum de la persona que es proposa per a la direcció artística, i suplent. Si es proposen un equip de treball s'hauran d'adjuntar els corresponents currículums i les tasques o funcions en concret que desenvoluparan.

     e) Proposta econòmica.


2- El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.


Es poden presentar proposicions a qualsevol dels següents llocs:

  • A través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma.
  • Per correu postal, sempre i quan s'hagin segellat dins el termini establert. El lliurament per correu postal s'ha de comunicar, dins el mateix termini, al Servei de Participació Ciutadana mitjançant el correu electrònic a la següent adreça: contractacioparticipacio@palma.cat 
  • A la següent adreça electrònica: contractacioparticipacio@palma.cat lliurant tota la documentació en format PDF, degudament signada. La recepció no serà vàlida sense la confirmació de recepció del correu electrònic.

.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
23/03/2021

Import:
10.259,98 € (IVA inc.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010