Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

ACC 2021-007 Subministrament senyalètica accessible edifici pilot Son Pacs

SOL·LICITUD D'OFERTES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENYALÈTICA ACCESSIBLE, PICTOGRAMES I LECTURA FÀCIL, COM A PROVA PILOT, AL EDIFICI DE SON PACS.

NÚM.: ACCESSIBILITAT 2021-007 (licitació web)

ASSUMPTE: Contracte menor de subministrament

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i instal·lació de senyalètica accessible, pictogrames i lectura fàcil, com a prova pilot, al edifici de Son Pacs.

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament i instal·lació

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ: Adjudicació directa. Contracte menor.

SERVEI: Accessibilitat

CONTACTE: accessibilitat@palma.cat

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El dia següent al de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El termini de presentació d'ofertes finalitza als set dies hàbils següents a la data de publicació de l'anunci al perfil del contractant.

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: UN MES a comptar des de la data de comunicació de l'adjudicació del contracte

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 18.148,79€ (IVA inclòs)

PRESENTACIÓ D'OFERTES: S'han de presentar a través de l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat

REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ: L'objecte del contracte es concreta en el subministrament i instal·lació de senyalètica accessible, pictogrames i lectura fàcil, com a prova pilot, al Edifici de Son Pacs, segons s'indica a la memòria tècnica.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l'import del pressupost que s'adjunta. L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament serà la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre l'import del pressupost que s'adjunta.

LLOC DE LA PRESTACIÓ: El material s'haurà d'entregar i instal·lar a les instal·lacions del Ajuntament de Palma, Edifici de Son Pacs, camí dels Reis, 400, 07120, Palma.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA PROPOSTA:

1. Model de Declaració Responsable, segons model adjunt, del compliment i acceptació dels requisits tècnics i legals corresponents, que inclou l'obligació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Oferta econòmica detallada amb el desglossament individualitzat de l'IVA segons els articles.
3. Memòria de característiques del material ofert amb fitxes tècniques.

GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat i recepcionat el material, verificant que tot compleix les característiques mínimes exigides.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu contactar amb el Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de la Via Pública per Obres, tel. 971764818, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica accessibilitat@palma.cat

Palma, 21 de setembre de 2021

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/10/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010