Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> PMEI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración

ACC 2021-012 Subministrament cambiador inclusiu

SOL·LICITUD D'OFERTES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL SANITARI AÏLLAT AMB CANVIADOR INCLUSIU AL PARC DE SA RIERA

NÚM.: ACCESSIBILITAT-2021-012 (licitació web)

ASSUMPTE: Contracte menor de subministrament

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i instal·lació d'un mòdul sanitari amb canviador inclusiu, de 4,00 x 2,40 metres de dimensions mínimes, format per inodor, rentamans i espai suficient per a la instal·lació d'un canviador amb llitera i grua, tot adaptat per a persones amb discapacitat.

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ: Adjudicació directa. Contracte menor.

SERVEI: Accessibilitat, Control i Ocupació de la Via Pública per Obres

CONTACTE: accessibilitat@palma.cat

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El dia següent al de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El termini de presentació d'ofertes finalitza als SET dies hàbils següents a la data de publicació de l'anunci al perfil del contractant.

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: UN MES a comptar des de la data de comunicació de l'adjudicació del contracte

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 17.545€ (IVA inclòs)

PRESENTACIÓ D'OFERTES: S'han de presentar a través de l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat

REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ: L'objecte del contracte es concreta en el subministrament d'un mòdul aïllat inclusiu que ha de comptar amb tots el elements destacats a la memòria tècnica.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l'import del pressupost que s'adjunta. L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament serà la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre l'import del pressupost que s'adjunta, sense IVA.

Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà com a baixa temerària aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

S'haurà de presentar dossier amb qualitats i fitxes tècniques. Es podrà descartar l'oferta que no compleixi amb els requisits mínims exigits a la memòria tècnica.

LLOC DE LA PRESTACIÓ: El material s'haurà d'entregar al Parc de Sa Riera.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA PROPOSTA:

1. Model de Declaració Responsable, segons model adjunt, del compliment i acceptació dels requisits tècnics i legals corresponents, que inclou l'obligació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Oferta econòmica detallada especificant l'import de l'IVA.
3. Memòria de característiques del mòdul canviador i fitxes tècniques.

GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat i recepcionat el material, verificant que tot compleix les característiques mínimes exigides.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu contactar amb el Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de la Via Pública per Obres, tel. 971764818, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica accessibilitat@palma.cat

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos En fase de valoración

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
14/10/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010