Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> PMEI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración
  • Adjudicaciones y formalizaciones

ACC 2021-013 Subministrament de tablets gràfiques

SOL·LICITUD D'OFERTES PER AL SUBMINISTRAMENT DE 5 TABLETS GRÀFIQUES MARCA REMARKABLE 2

NÚM.: ACCESSIBILITAT-2021-013 (licitació web)

ASSUMPTE: Contracte menor de subministrament

OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament de 5 tablets gràfiques, marca Remarkable 2, amb marcador i funda.

TIPUS DE CONTRACTE: Subministrament

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ: Adjudicació directa. Contracte menor.

SERVEI: Accessibilitat, Control i Ocupació de la Via Pública per Obres

CONTACTE: accessibilitat@palma.cat

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El dia següent al de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El termini de presentació d'ofertes finalitza als SET dies hàbils següents a la data de publicació de l'anunci al perfil del contractant.

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: UN MES a comptar des de la data de comunicació de l'adjudicació del contracte

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 3.123,33€ (IVA inclòs)

PRESENTACIÓ D'OFERTES: S'han de presentar a través de l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat

REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ: L'objecte del contracte es concreta en el subministrament de 5 tablets gràfiques, marca Remarkable 2, amb marcador i funda, segons descripció destacada a la memòria tècnica.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Es tindrà que oferir una baixa única sobre l'import del pressupost que s'adjunta. L'oferta més avantatjosa per l'Ajuntament serà la que ofereixi el tant per cent de baixa més alt sobre l'import del pressupost que s'adjunta.

LLOC DE LA PRESTACIÓ: El material s'haurà d'entregar a les instal·lacions del Ajuntament de Palma, Edifici de Son Pacs, camí dels Reis, 400, 07120, Palma.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA PROPOSTA:

1. Model de Declaració Responsable, segons model adjunt, del compliment i acceptació dels requisits tècnics i legals corresponents, que inclou l'obligació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Oferta econòmica detallada amb el desglossament individualitzat de l'IVA segons els articles.

GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat i recepcionat el material, verificant que tot compleix les característiques mínimes exigides.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu contactar amb el Servei d'Accessibilitat, Control i Ocupació de la Via Pública per Obres, tel. 971764818, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica accessibilitat@palma.cat

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
19/11/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaza de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010