Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> PalmaActiva -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración

INFRAESTRUCTURES 2021-002 CONTRACTE MENOR DE CREACIÓ, EDICIÓ I MANTENIMENT D'UNA WEB DE PARCS I JARDINS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

NÚM.: INFRAESTRUCTURES 2021-002

ASSUMPTE: Contracte menor de servei

OBJECTE DEL CONTRACTE: Desenvolupament, implementació i manteniment d'una web d'informació dels parcs i jardins de la ciutat de Palma per donar a conèixer tots els parcs i jardins de la ciutat de Palma per a un major acostament i ús de la seva ciutadania i veïnatge.
El públic objectiu seran ciutadans i ciutadanes de Palma principalment.

TIPUS DE CONTRACTE: Servei

PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ: Adjudicació directa. Contracte menor.

CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Únic criteri, econòmic.

Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats (art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001): Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.

CONDICIONS GENERALS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LA PRESTACIÓ:
L'adjudicatari destinarà el personal necessari per a la realització de les tasques esmentades, durant el temps que duri l'adjudicació.

L'adjudicatari serà responsable de tenir el personal al seu càrrec en condicions laborals legals. En cap cas aquest personal no tindrà vinculació jurídica o laboral amb l'Ajuntament de Palma.

El preu de licitació inclou totes les despeses necessàries per a la prestació del servei: material tècnic, equip humà, línies de comunicacions, eines de treball, benefici industrial, desplaçaments i qualsevol altra relacionada directament amb la creació, adaptació, correcció o traduccions dels continguts de les publicacions.

Se seguiran els requeriments que marqui l'Ajuntament de Palma a nivell d'estil, format, distribució i indexació (categorització, etiquetatge d'articles, imatges, inclusió de paraules clau en les urls, ...)
Les imatges contingudes a la web seran sense drets de còpia o de creació pròpia.

L'idioma de la web serà en català i castellà, encara que es valoraran altres idiomes. El llenguatge haurà de ser entenedor, amè, neutre, no sexista, sense valoracions i de qualitat.

L'adjudicatari crearà i proporcionarà les contrasenyes com a administrador del portal al personal tècnic de servei de parcs i jardins.

El cost del domini i del hosting serà a càrrec de l'adjudicatari per un període d'un any. El contacte administratiu serà l'Ajuntament de Palma.

A la finalització del contracte, es farà una còpia de tot el contingut i es lliurarà al servei de parcs i jardins.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
La Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 2.904,00 € (IVA inclòs)

CONTACTE: Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu contactar amb el Servei de Parcs i Jardins, tel. 971764800, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça electrònica parcsijardins@palma.cat

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El dia de la publicació de l'anunci al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 28 de desembre de 2021 a les 14:00 hores.

TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: UN MES a comptar des de la data de comunicació de l'adjudicació del contracte


PRESENTACIÓ D'OFERTES: S'han de presentar a través de l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat

REQUISITS TÈCNICS DE LA CONTRACTACIÓ:.

LLOC DE LA PRESTACIÓ: La prestació del serveis es realitzaran a les instal·lacions del l'adjudicatari.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA PROPOSTA:

1. Model de Declaració Responsable, segons model adjunt, del compliment i acceptació dels requisits tècnics i legals corresponents, que inclou l'obligació d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2. Oferta econòmica detallada amb el desglossament individualitzat de l'IVA segons els articles.

GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153 en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

FORMA DE PAGAMENT DEL PREU: Una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat i recepcionat el material, verificant que tot compleix les característiques mínimes exigides.

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Órgano contratación:
La Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos En fase de valoración

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
28/12/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010