Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Palau de Congressos de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per al subministrament i instal·lació d'un colomer ecològic

LOCALITZACIÓ: Palma

UNITAT: Departament de Turisme, Sanitat i Consum

RESPONSABLE: El Veterinari del Centre Municipal de Promoció de la Salut

INFORMACIÓ: al telèfon 971 22 59 00 - Ext. 1073

DATA DE FI DEL TERMINI PRESENTACIÓ D'OFERTES 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plana web municipal (Perfil del Contractant/Contractes Menors)

PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: el preu màxim de licitació és de 15.730,00 euros IVA inclòs.

OBJECTE DEL CONTRACTE, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ, TERMINIS I RESTA DE CONDICIONS: les descrites a la memòria justificativa adjunta.

PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Les persones i entitats interessades han de dirigir la seva oferta, mitjançant la seva presentació electrònica, al Servei Municipal de Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma, indicant el número d'expedient 11/2022.

Accés al registre: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Òrgan destí: LA0014874 - Servicio de Sanidad

Administració Local: Ayuntamiento de Palma

Informació sobre l'ús del registre general: https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=61545&nivel=1400&tipo=4&codResi=1&language=ca

https://seuelectronica.palma.es/portal/PALMA/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_140063_1.pdf

Preguem informeu de la presentació de l'oferta a l'adreça de correu electrònic: antonio.rego@palma.cat

Cal adjuntar:

-  Declaració responsable del licitador interessat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

-  Oferta econòmica, a tant alçat, per al conjunt global dels treballs, en els termes especificats com a objecte del contracte, signada pel representant legal de l'empresa interessada, inserint segell de la mateixa. S'ha d'indicar el tipus d'IVA aplicable de manera separada.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
11/2022

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/06/2022

Adjudicatari:
TREBALLS DEL BOSC SL.

Preu de l'adjudicació:
15.730,00 EUROS euros amb IVA inclòs.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010