Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Cinema de Barri per l'any 2022

Documentació a presentar: 

 - Model d'oferta econòmica (annex I). 

 - Descripció dels equips tècnics: 

  • Descripció de la pantalla
  • Descripció del projector de vídeo 
  • Descripció de l'equip de so i acústic 
  • Infraestructura elèctrica adaptable 

- Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure contractes amb l'Ajuntament de Palma (annex II).  

- Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals (annex III).  

El termini per presentar les propostes és 10 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.  

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma:  

  • En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es  
  • En el cas dels subjectes que preveu l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010