Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

LOGÍSTICA 2022-01 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOL·LARS.

LOGÍSTICA 2022-01 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOL·LARS.
Es fa necessari el subministrament de bol·lards per poder delimitar espais a la Platja de Palma.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

1).- Objecte del contracte: Contracte de subministrament de bol·lards per delimitar espais.
2).- Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa que ofereixi el major nombre de bol·lards, d'acord a les especificacions tècniques del punt 6), pel pressupost màxim de licitació d'14.900 €(I.V.A exclòs).
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l' import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació:
- Bol·lard de formigó amb color en massa, amb acabat decapat i hidròfug de mides 117 x 69 x 75 de 750 Kg de pes.
- Formigó: d'alta qualitat HA 30 B20 IIA, gravat a l'àcid i hidròfug.
- Ciment: ciment pòrtland ((BL II/A-LL 52,5 R) i ciment grifi (BL II/A-LL 52,5 R).
- Àrids: marbre i granit amb granulometria seleccionada.
- Aigua sense impureses que puguin afectar la qualitat del formigó.
- Acabat superficial: gravat a l'àcid deixant els àrids a la superfície i hidròfug. Amb acabat antigrafiti.
- Colors a escollir per l'Ajuntament.
- Es grafiarà l'escut de l'Ajuntament de Palma.
- Tindrà a la seva base uns forats transversals per poder traslladar-ho mitjançant toro mecànic.
- Tindrà la possibilitat de poder-se fixar mitjançant varilla M12 roscada.
7).- Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat
8).-Pressupost màxim de licitació: 14.900,00 € (I.V.A exclòs) sense tenir l'Ajuntament l'obligatorietat d'esgotar aquest import que anirà en funció de les unitats ofertes dels diferents licitadors i les necessitats de l'Ajuntament.
9).-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 2 mesos.
10).-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
11).- Responsables del contracte: Mª Pau Barceló Bennaser i Bartomeu Amengual Oliver del Servei de Logística del Departament d' Infraestructures.- 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any
13).- Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.
14).-Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
A l'oferta s'ha d'incloure el preu unitari + IVA i el núm. màxim d' unitats que es subministraran tenint en compte el cost del transport al lloc indicat pels Responsables del contracte del Servei de Logística i el Pressupost màxim de la licitació.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).
El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
a).-Indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax.
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.
El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.
15).-Documents que s'annexen:
- Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.
- Croquis bolardo
16).-Termini de presentació: fins al dia 13 de maig de 2022.

Quan es convidi per escrit a una licitació s'haurà de reflectir aquest paràgraf al present model d'oferta: No obstant això, si no esteu interessat a presentar una oferta us demano que ho comuniqueu per escrit en el termini assenyalat per a presentar-la a l'adreça de correu serveilogistica@palma.es.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Servei de Logística a través del telèfon 971 764800.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/05/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010