Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de cinc fonts d'osmosi per a la Policia Local, conformement a les especificacions contingudes als PPT

ACLARIMENT: es podran presentar ofertes amb fonts que siguin de característiques equivalents a les sol·licitades.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:  

  • Les ofertes es poden presentar a través del següent correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat o bé, mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació dirigida a l'Àrea de Seguretat Ciutadana de la Policia Local i s'haurà d'adjuntar, com a mínim, la documentació estipulada a l'apartat 7 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
  • Si es presenta l'oferta per registre, caldrà informar-ne de la seva presentació a l'adreça de correu electrònic dalt indicat. 
  • El termini de presentació d'ofertes finalitza als trenta (30) hàbils dies  comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web. 

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb la Comissaria de Suport a través del telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2043, o bé amb la Secció de Gestió i Documentació Interna al telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2131 

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
0141-E22

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
01/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010