Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major

El 7 de maig de 2022 s'ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears anunci d'aprovació dels plecs que regiran el contracte d'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre municipal de serveis socials comunitaris bàsics i centre comunitari a la barriada de Cala Major. 


 El termini per presentar proposicions serà de 15 dies hàbils comptats des del dia següent a la publicació de l'anunci al BOIB. 


 Per tal de garantir el secret de les ofertes, les proposicions s'hauran de presentar de forma presencial en el servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma o a través de les oficines de correus, de conformitat amb el que preveu l'article 16.4.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 


 La documentació s'ha de presentar en tres sobres tancats i signats per el licitador o persona que formalment la representi. En aquests sobres s'haurà d'indicar la raó social i la denominació de l'entitat licitadora, el domicili, el telèfon, el correu electrònic i el títol de la licitació i hauran d'incorporar la documentació a la què fa referència l'apartat 15è d'aquests plecs. 


 Una vegada presentada la proposició no podrà ser retira
da ni modificada, ni afegir-hi cap document, sota cap pretext. 


 Si el licitador presenta les proposicions de forma presencial , s'haurà de dirigir al Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, ubicat a l'Avinguda Gabriel Alomar, 18, primer, de Palma, i presentarà la documentació en ma, El funcionari/ària que recepcioni la documentació aixecarà i signarà una diligència indicant l'hora i el dia del lliurament de la documentació, una còpia de la qual es lliurarà a l'empresa interessada. 


 Quan les proposicions s'enviïn per correu el licitador haurà de presentar un únic sobre certificat que inclourà dintre els tres sobres tancats i degudament identificats L'empresa haurà de justificar la data i hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar el mateix dia a la unitat administrativa receptora de les ofertes la seva tramesa mitjançant el correu electrònic que s'indiqui a l'anunci de licitació. Si no es compleixen aquests requisits no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació després que acabi el termini. No obstant això, quan hagin transcorregut els 10 dies naturals següents a la data indicada sense haver-serebut la proposició aquesta no serà admesa en cap cas.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Arrendaments

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
09/05/2022

Data de Publicació al BOIB:
07/05/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010