Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE

INFRAESTRUCTURES 2022-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE UN ANEMÒMETRE.
Es fa necessari el subministrament d'un anemòmetre per el projecte pilot d'avisos per ràfegues de vent en el passeig de Sagrera compatible amb el Sistema de Gestió Energètica Integrat (SGEi) de l'Ajuntament de Palma (Circutor PowerStudio Scada DeLuxe) mitjançant el protocol MODBUS-RTU sobre RS-485.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte de subministrament d'un anemòmetre.
2).- Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Es tindrà en compte l'oferta més avantatjosa d'acord a les especificacions tècniques del punt 6), pel pressupost màxim de licitació d' 3.000 € ( I.V.A inclòs ).
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l' import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l' import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació:
Anemòmetre ultrasònic amb sortida MODBUS-RTU sobre RS-485 i cable de connexió de 10 metres.
Anemòmetre de precisió amb carcassa d'alumini anoditzat IP66 amb revestiment anticorrosió per a garantir la màxima resistència i durabilitat en ambients marins. L'anemòmetre ha de complir amb la certificació militar MIL-STD-810G MÈTODE 509.6, que garanteix la seva resistència a la corrosió per boira salina.
7).- Òrgan de contractació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat
8).-Pressupost màxim de licitació: 3.000,00 € (I.V.A inclòs) sense tenir l'Ajuntament l'obligatorietat d'esgotar aquest import que anirà en funció de les unitats ofertes dels diferents licitadors i les necessitats de l'Ajuntament.
9).-Termini d'execució del contracte: Una vegada adjudicat el contracte, l'adjudicatari haurà de subministrar el material amb un termini de 1 mes.
10).-Lloc de prestació: Departament d'Infraestructures i Accessibilitat.
11).- Responsables del contracte: José D. Bustos Gámez i Urbano Sánchez-Pastor Dotor del Departament d' Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any
13).- Forma de pagament del preu: una única factura a presentar una vegada s'hagi subministrat el material.
14).-Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
A l'oferta s'ha d'incloure el preu unitari + IVA tenint en compte el cost del transport al lloc indicat pels Responsables del contracte de la licitació.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:

a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable que s'adjunta com annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.

15).-Documents que s'annexen:
1.-Model de declaració responsable a emplenar pel licitador.

16).-Termini de presentació: fins al dia 25 de maig de 2022.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d'Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5181.

Palma, 19 de maig de 2022

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
26/05/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010