Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Fundación Turismo Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Anuncio
  • Adjudicaciones y formalizaciones

Solicitud de ofertas para el suministro de 10 desfibriladores semiautomáticos (DESA) conforme a las especificaciones contenidas en los PPT.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:

Les ofertes es poden presentar a través del següent correu electrònic: gestiointerna@pol.palma.cat o bé, mitjançant instància presentada al Registre General de la Corporació dirigida a l'Àrea de Seguretat Ciutadana de la Policia Local i s'haurà d'adjuntar, com a mínim, la següent documentació:

Documentació mínima a incloure en l'oferta

Les empreses licitadores inclouran en la seva oferta la documentació obligatòria mínima següent per a poder optar a l'adjudicació:
Còpia del CIF/NIF.
Còpia de l'alta del cens d'activitats.
Declaració responsable segons model adjunt.
Proposició econòmica.
Memòria descriptiva del material a subministrar, així com les seves característiques. A més, podran incloure com a documentació qualsevol tipus d'arxiu que considerin adient, per exemple documents explicatius sobre característiques específiques d'algun ponent, garanties, serveis addicionals, millores, etc., així com fotos descriptives dels articles per oferir una idea més fel del material que s'ofereix en la licitació per a la seva valoració posterior.

Si es presenta l'oferta per registre, caldrà informar-ne de la seva presentació a l'adreça de correu electrònic dalt indicat.
El termini de presentació d'ofertes finalitza als set (7) dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb la Comissaria de Suport a través del telèfon 971 22 55 00 - Ext. 2043, o bé amb la Secció de Gestió i Documentació Interna al telèfon 971 22 55 00 ¿ Ext. 2131

Datos de la contratación:

Número de expediente:
0248-E22

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Suministro

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
11/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010