Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> EFM -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Anuncio
  • Adjudicaciones y formalizaciones

Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023".

1.- El termini per presentar les propostes és 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.

Els interessats hauran de presentar les sol·licituds, adreçades al servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma:

● En el cas de persones físiques, a través del Registre d'Entrada de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma, o a través del Registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma http://seuelectronica.palma.es

●En el cas dels subjectes que preveu l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds i/o qualsevol tipus de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma https://seuelectronica.palma.es

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Tipo de contrato:
Otros

Datos específicos Adjudicaciones y formalizaciones

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
25/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010