Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs
 • En fase de valoració

EIP 2022-001 Contracte menor per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS

El Servei d'Estudis i Projectes de l'Àrea d'Infraestructures està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor per a la COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE 4 OBRES MUNICIPALS: 

1 - Reurbanització i millora de l'accessibilitat del carrer RafaelRodríguez Méndez, 

2 - Obres De Reurbanització De la Plaça Francesc García I Orell (Projecte Complementari del Carrer Nuredduna), 

3 - Restauració dels Camins Interiors Del Bosc De Bellver (Lot1 - Delimitació I Restauració de Camins i Senders) i 

4 - Projecte De Millores Per al Parc Del Mar (Fase 1) ) iesdevé procedent sol·licitar als interessats la presentació d'ofertes alrespecte.

Les condicions que heu de tenir en compte per aformular la vostra oferta són les següents:

 1. Objecte del contracte: coordinació de seguretat i salut de les 4 obres municipals esmentades
 2. Tipus de contracte: Servei
 3. Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor
 4. Criteris de puntuació: únic criteri, econòmic
 5. Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001: Es considerarà, en principi, com a baixa desproporcionada, aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 5 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
 6. Especificacions tècniques de la prestació: es contenen a l'annex d'especificacions tècniques
 7. Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat
 8. Pressupost màxim de licitació (IVA inclòs): 17.854,76 €
 9. Termini de durada: la mateixa que les obres en qüestió, amb un màxim d'un any, amb les particularitats expressades PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 10. Lloc de prestació: Obres municipals citades
 11. Responsable del contracte: Urbano Sánchez-Pastor Dotor i Juan Antonio Afán de Rivera Moreno.
 12. Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de les obres.
 13. Forma de pagament del preu: una factura a la signatura de l'acta de recepció de cadascuna de les obres, amb les particularitats expressades PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

-   L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça electrònica serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, CP 07120 Palma).

-   El correu electrònic ha d'estar identificat amb:

a)      Indicació de la licitació a què es concorre

b)      Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora

c)      NIF

d)      Nom i els llinatges del representant, si escau.

e)      Els números de telèfon i de fax

f)       L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

 1. El licitador ha d'emplenar el model de declaració responsable i la DACI que s'adjunten com a annex per l'eventual supòsit de resultar adjudicatari.
 2. El licitador haurà de presentar, a part de la seva oferta econòmica per la totalitat dels treballs (que és la que serà objecte de puntuació), el preu unitari de la seva oferta pels treballs a realitzar a cadascuna de les obres. L'abonament final s'efectuarà en base a aquests preus unitaris oferts i als treballs realment executats, amb les particularitats expressades PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 3. Documents que s'adjunten:

a)  Model de declaració responsable (Annex III) a emplenar i a aportar degudament signat pel licitador juntament amb l'oferta.

b)  Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) (Annex IV) a emplenar ia aportar degudament signat pellicitador juntament amb l'oferta.

c)  Memòria Justificativa del Contracte Menor

d)  Plec d'especificacions tècniques per al contracte menor de coordinació de seguretat i salut de 4 obres municipals

e)  Format Excel per a presentació de preus unitaris (a aportar signada pel contractista en pdf)

f)  Projectes de les 4 obres disponibles en el següent enllaç:

https://we.tl/t-3xaJObrHTq

 1. El termini de presentació: fins el dia 08 de juliol de 2022 a les 11:00

 Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Estudis i Projectes d'Enginyeria a través del telèfon següent: 971764800 ext 5019, Juan Afán de Rivera Moreno.

Els sotasignats declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma, a data de signatura electrònica

L'enginyer de camins, canals i ports municipal i responsable del contracte

Juan Antonio Afán de Rivera Moreno

El Cap de Departament d'Infraestructures i Accessibilitat i Responsable del Contracte

Urbano Sánchez-Pastor Dotor

CSV : GEN-a3ae-7fd2-f0d8-5e43-3b5a-7a39-7f0f-1f07

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : JUAN ANTONIO AFAN DE RIVERA MORENO | FECHA : 05/07/2022 20:20 | Aprueba

FIRMANTE(2) : URBANO SANCHEZ-PASTOR DOTOR | FECHA : 06/07/2022 10:23 | Aprueba

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010