Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración

EIP 2022-002 Contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT

EIP 2022-002 Contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT
El Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura de l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma ha rebut l'encàrrec del Cap de Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de dissenyar una protecció física efectiva i permanent per a l'olivera de Cort. Aquesta protecció s'ha dissenyat amb estructura metàl·lica, de manera que es necessita adjudicar a una empresa de ferreria un contracte menor per a la CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT.

Les condicions que s'han de tenir en compte per a que els interessats formulin la seva oferta són
les següents:

1) Objecte del contracte: CONFECCIÓ I MUNTATGE D'UNA PROTECCIÓ PER A L'OLIVERA DE LA PLAÇA DE CORT.
2) Tipus de contracte: Contracte d'obra.
3) Procediment i forma d'adjudicació: Adjudicació directa, contracte menor.
4) Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic.
5) Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats (art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001): Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
6) Especificacions tècniques de la prestació: Es contenen al document tècnic que es conté a l'arxiu pdf, que s'adjunta, denominat DOC-L 01 i titulat DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PROTECCIÓ DE L'OLIVERA DE CORT
7) Òrgan de contractació: El Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.
8) Pressupost màxim de licitació: 6.646,34 € (IVA inclòs).
9) Termini de durada: 20 dies hàbils.
10) Lloc de prestació: Garangola de l'olivera de la plaça de Cort.
11) Responsable del contracte: Antoni Sbert Casasayas, arquitecte cap del Servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura.
12) Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra.
13) Forma i condicions de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.
14) Forma i de presentació de l'oferta:
La presentació es farà, només per via telemàtica, al Registre General de l'Ajuntament de Palma a través de l'Oficina Virtual de la seva Seu Electrònica. Una vegada presentada l'oferta telemàticament, el licitador ha d'enviar una comunicació via e-mail acompanyada del resguard o justificant (en arxiu pdf) de la presentació telemàtica, al correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Servei Administratiu.

L'oferta a presentar telemàticament al Registre General contindrà els següents documents:
- DOC-O 01 Document d'identificació. Contindrà:
a) Indicació de la licitació a la qual es concorre, consignant que l'àrea municipal convocant és l'Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.
b) Identificació del licitador, el nom i cognoms o raó social de l'empresa licitadora, el NIF, el nom i els cognoms del representant, en el seu cas, i els números de telèfon de contacte.
- DOC-O 02 Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de
declaració responsable i DACI que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.
- DOC-O 03 Document d'oferta econòmica. El licitador haurà de presentar la seva oferta
econòmica per la totalitat dels treballs, IVA inclòs. Aquesta oferta econòmica és la que
serà objecte de puntuació.
Tots tres documents es presentaran en format pdf i signats digitalment.
15) Termini de presentació de l'oferta: Fins a les 14,00 h del desè dia hàbil de s de la
publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma.
16) Documents que s'annexen:
- DOC-L 01 Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
- DOC-L 02 Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) .
- DOC-L 03 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PROTECCIÓ DE L'OLIVERA DE CORT
17) Consultes: Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el servei d'Estudis i Projectes d'Arquitectura a través del següent telèfon: 971764800.

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Órgano contratación:
El Regidor d'Infraestructures i Accessibilitat, conformement a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 28/10/2015.

Tipo de contrato:
Obras

Datos específicos En fase de valoración

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
25/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010