Inicio ->  Empresas, organismos y otros -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoración

LOGÍSTICA 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA REMODELACIÓ URGENT DE LA COBERTA DE LA GLORIETA PAU CASALS

LOGÍSTICA 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA REMODELACIÓ URGENT DE LA COBERTA DE LA GLORIETA PAU CASALS.
Es fa necessària la reparació urgent de la coberta de la Glorieta Pau Casals a causa de la seva deterioració amb el consegüent perill als transeünts.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte d'obra per a la reparació urgent de la coberta de la Glorieta Pau Casals.
2).- Tipus de contracte: OBRA
3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic.
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació:
Es contenen al document tècnic que es conté a l'arxiu pdf, que s'adjunta.
7).- Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat
8).-Pressupost màxim de licitació: 12.000 € (IVA exclòs).
9).- Termini de durada: 20 dies hàbils
10).-Lloc de prestació: Glorieta Pau de Casals de Palma.
11).- Responsables del contracte: Mari Pau Barceló Bennaser i Urbano Sánchez-Pastor Dotor del Departament d' Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
13).- Forma de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.
14).-Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
A l'oferta s'ha d'incloure el preu unitari + IVA tenint en compte el cost del transport al lloc indicat pels Responsables del contracte de la licitació.
Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:

a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.

15).-Documents que s'annexen:
-Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
-Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
-Documentació tècnica
16).-Termini de presentació: fins al dia 26 de juliol de 2022 a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d'Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5111.

Palma, 20 de juliol de 2022

Datos de la contratación:

Procedimiento de adjudicación:
Contratos menores

Órgano contratación:
Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat

Tipo de contrato:
Obras

Datos específicos En fase de valoración

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
26/07/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010