Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

EIP 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA ADEQUACIÓ DE LES JARDINERES DEL CARRER NUREDDUNA

EIP 2022-003 CONTRACTE D'OBRA PER A LA ADEQUACIÓ DE LES JARDINERES DEL CARRER NUREDDUNA
Es fa necessària la adequació urgent de les jardineres de Nuredduna per contenir el desplaçament d'elements per escorrentia i afavorir la seva neteja.
Les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:
1).- Objecte del contracte: Contracte d'obra per a la adequació de les jardineres del carrer Nuredduna.
2).- Tipus de contracte: OBRA
3).- Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor
4).- Criteris de puntuació: Únic criteri, econòmic.
5).- Paràmetres objectius per apreciar valors anormals o desproporcionats, d'acord amb l'art. 149 LCSP 9/2017 i amb l'art. 85 del RGLCAP, RD 1098/2001:
Es considerarà baixa desproporcionada aquella a la qual l'import ofert del pressupost d'execució material sigui inferior en 20 punts percentuals a l'import mitjà de totes les ofertes admeses.
6).- Especificacions tècniques de la prestació:
Es contenen al document tècnic que es conté a l'arxiu pdf, que s'adjunten.
7).- Òrgan de contractació: Regidora d'Infraestructures i Accessibilitat
8).-Pressupost màxim de licitació: 39.141,42 € (IVA exclòs).
9).- Termini de durada: 30 dies hàbils
10).-Lloc de prestació: carrer Nuredduna.
11).- Responsables del contracte: Toni Fons Ropero i Victòria Pons Garcías del Departament d' Infraestructures i Accessibilitat.- 971 764800.
12).- Termini de garantia: 1 any a partir de la recepció de l'obra
13).- Forma de pagament del preu: Es farà sobre una única factura al final de la prestació.
14).-Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:
A l'oferta s'ha d'incloure el preu unitari + IVA tenint en compte el cost del transport al lloc indicat pels Responsables del contracte de la licitació.
Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.
L'oferta s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic serveiadministratiu@palma.cat del Departament d'Infraestructures i Accessibilitat de l'Ajuntament de Palma (Camí dels Reis, 400, C.P.07120 Palma).

El correu electrònic ha d'estar identificat amb:
a).-indicació de la licitació a què es concorre
b).- Nom i llinatges o raó social de l'empresa licitadora
c).- NIF
d).- Nom i els llinatges del representant, si escau.
e).-Els números de telèfon i de fax
f).- L'adreça electrònica habilitada, en cas de disposar-ne.

Document de declaració Responsable i declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). El licitador ha d'omplir el model de declaració responsable que s'adjunta com a annex en el supòsit de resultar adjudicatari. Aquest document es presentarà signat digitalment.

15).-Documents que s'annexen:
-Model de declaració responsable a omplir pel licitador.
-Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)
-Documentació tècnica: memoria.
-Documentació tècnica: planos y mediciones.

16).-Termini de presentació: fins al dia 21 de setembre de 2022 a les 14:00.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Departament d'Infraestructures al telèfon 971 764800 Ext 5112/5022.

Palma, 15 de setembre de 2022

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/09/2022


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010